Пластове видавництво

Знак видавництва «Український Пласт» у Празі

Знак видавництва «Український Пласт» у Празі

Пласт завжди дбав про видавничу діяльність. Перші по­чини пластової преси були ще перед 1914 р. У 1921 р. почав виходити журнал “Молоде життя”. Органом нелегального Пласту (1930-1939) був журнал “Вогні”, за часів німецької оку­пації — “В дорогу”; у періоді Ді-Пі таборів пл. журнали “На сліді” і “Молоде життя” (1946 — 1959). На еміграції після другої світової війни видавнича діяльність Пласту була найінтенсивніша, зокрема в періоді 1957-71. У  1948 р. постало в-во “Молоде життя”, яке, крім видавання юнацького журналу під цією ж назвою, фірмувало низку наукових праць, публі­кацій НТШ, а серед них як головне видання — Енциклопедія Українознавства (EУ). Вона стала необхідним матеріялом для членства Пласту в діяспорі. Інші видання — це: “Нарис сучас­ної української літературної мови” Юрія Шереха, Альманах Фізичної Культури та цілий ряд інших публікацій, пов’язаних з Пластом чи то тематикою, чи тим, що їх автори були пла­стуни.

В-во “Молоде життя” при видаванні EУ натрапляло на великі труднощі — редакційні й фінансові. Їх  допомагали поконувати пластуни, зокрема Курінь “Лісові Чорти”. При ви­даванні гаслової ЕУ/2 фінансову кризу вдалося побороти при допомозі т. зв. Акції-С (допомога Сарселеві), яку започатку­вав актив Пласту під проводом Кекилії Паліїв і яка знайшла позитивний відгомін в українському громадянстві. Акція ця й досі забезпечує фондами появу й закінчення EУ/2.

Після розпорошення членства Пласту в різних країнах ще пекучішою стала потреба журналів для окремих уладів — новацтва, юнацтва і дорослого членства. Спроба перенести з Мюнхену В-во МЖ до США чи Канади не була успішна, хоч були інтенсивні заходи. Фірма МЖ в Мюнхені, власність Пла­сту, згідно з вимогами німецького закону мусіла перетворитися на одноособову фірму в-ва МЖ. Фірмував її пл. сен. Володи­мир Козак (1954-63), а згодом пл. сен. Атанас Фіголь (до 1971), з тим, що формальні її власники підлягали повному контролеві пластових проводів.

Пластові журнали.

Ілюстрований місячник для новацтва почав виходити в 1945 р. в Німеччині. По короткій перерві при переселенні член­ства почав виходити з 1954 р. в Нью-Йорку “Готуйсь”, а з січ­нем 1971 р. появляється в Торонті. Журнал виконує важливу функцію сполучника поміж новацтвом у 6-ох країнах, допо­магає внховникам матеріялами — літературними на актуаль­ні теми, перекладами і спонукує дітвору до творчости. В жур­налі, крім літературного матеріялу, сторінки: мовних ігор, сто­рінки для малят, хроніка, листування, майстеркування, рисунки-малюнки, дитяча творчість — т. зв. “перші спроби”. Досі вийшло 255 чисел “Готуйсь” (до кінця 1978 p.).

“Юнак” (попередня назва “Молоде життя”) — це ілю­стрований місячник. Виходив в 194649 pp. в Німеччині, 1950 р. в Канаді, в 1951-59 у США, а в 1963 р. відновив появу в Ка­наді, де виходить і досі.

Журнал інформує про життя і працю юнацтва, об’єднує пластову молодь, у ньому завжди “спроби молодого пера”, до­писи до хроніки, рецензії на прочитані книжки, на нові му­зичні платівки, репортажі з мандрівок тощо. Колишні юнаки — співробітники “Юнака” зі своєю творчістю вийшли вже на сторінки “Сучасности” та загальногромадської преси. Особли­во жвава літературна діяльність юнацтва під проводом Дмитра Нитченка в Мел5орні. Загально відомі молоді поети — Кате­рина Горбач, Роман Бабовал, Любомир Госейко та інші — де­бютували в “Юнаку”. “Юнак” користується популярністю серед громадянства, має добрі оцінки за зміст і вигляд. У ньо­му є перегляд громадської активности юнацтва, рівня україно­знавства, національного вироблення нашої молоді. Досі поя­вилося 183 числа “Юнака” (до кінця 1978 p.).

“Пл. Шлях” — квартальник, журнал дорослого членства Пласту і Пластприяту. Він почав виходити ще у Львові 1930 p., появлявся з перервами в Німеччині, а в 1966 році відновив появу в Торонті й виходить досі. Вийшло досі 55 чисел. У них віддзеркалене не тільки життя і праця Пласту, але й зміст “ідеологічного наплечника”, з яким мандрували пластуни по Україні, мандрують тепер у 6-ох країнах світу. В журналі знайдемо підсумовування і підтверджування пластових ідеалів, ви­несених з України, які однаково, хоч тепер при дуже відмін­них обставинах, правлять пластунам за дороговкази на всіх життєвих закрутах. (…)