Исторія пласту

Початком пластового руху можна чи­слити 1902. р., коли славний артист-маляр звѢрят, ловець вовкôв, приятель Индіянôв и знаменитий письменник Ернест Томпсон Сетон зôбрав в пôвнôчнôй АмерицѢ хлоп­цѢв, жив з ними в лѢсѢ, дав сему това­риству индийский закон и назвав «Товариство березовои кори», «индийски хлопци» або «американьски хлопци скавти». Так заложив орґанѢзацію, яка скоро зачала роз­виватися и дала початок всесвѢтному пластови.

Назви «скавт» давно вже уживали в англійскôй арміѢ для означеня воякôв, котрѢ йшли наперед, шукали дороги и подавали першѢ вѢдомости про новый терен. У вымуштрованю войскових «скавтôв» вызначним авторитетом був Роберт Бейден Пауелл (пишеся Baden Powell)) анґлійский ґенерал. При облозѢ города Мафекинґу, пôдчас бурскоѢ вôйни, ужив вôн малих хлопцѢв до поменших робот. ТодѢ то пôзнав, що ма­лих хлопцѢв можна ужити при публичнôй службѢ и повернувши зорґанѢзував их пôд именем «хлопцѢв – скавтôв». З АнґліѢ пе­рейшов сей рух по цѢлому свѢтѢ. У всѢх краях завязуються и чим раз бôльше поши­рюються пластовѢ орґанѢзаціѢ. В Фран­ціѢ, БельґіѢ, ГоляндіѢ, АмерицѢ, ШвайцаріѢ, НѢмеччинѢ, АвстріѢ, ГаличинѢ, Чехословацкôй репуб. и т. д. пласт зєднує собѢ що раз бôльше прыхильникôв и нынѢ сотки тисяч хлопцѢв и дѢвчат суть в пластѢ сильно зорґанѢзованѢ. Наша орґанѢзація називаєся «пластом», бо як АнґлійцѢ взяли назву «скавтгінґ» з одного роду вôйскових оддѢлôв-звѢдунôв, так мы приняли назву вôд розвѢдчикôв Кубаньского козацтва, зва­них «пластунами».

В тôй назвѢ «пласт», «пластун» кри­ється цѢлий символ Ѣх житя а именно: вишукувати нови дороги, ити ними пер­шими и стати каменярами правдивои цивилизациѢ.