Куховарення (ІІ)

 1. kuhovarenjaЗап­ла­ну­ва­ти ме­ню для дво­ден­ної ку­рін­ної (20-40 осіб) або гур­тко­вої (5-10 осіб) про­гуль­ки. Зро­би­ти перелік потріб­них хар­чів. По­яс­ни­ти, які хар­чі пот­ріб­ні для ме­ню.
 2. Збу­ду­ва­ти три го­лов­ні по­льо­ві кух­ні, в од­ній з них пра­виль­но роз­па­ли­ти вог­ни­ще мок­ри­ми і су­хими дро­ва­ми. Зна­ти, де й ко­ли ці кухні зас­то­со­ву­ють.
 3. По­яс­ни­ти та по­ка­за­ти, як дот­ри­му­ва­тись чис­то­ти в кух­ні; що ро­би­ти з від­пад­ка­ми; як під­го­ту­ва­ти мит­тя по­су­ду та мена­шок; як зберігати хар­чі (ма­га­зи­ну­ван­ня), ку­хон­не при­лад­дя й по­суд.
 4. Ус­піш­но ви­ко­ну­ва­ти протягом од­но­го дня обов­’яз­ки ку­ха­ря на та­бо­рі або про­гуль­ці, під час чо­го про­демонс­тру­ва­ти, як ва­ри­ти чай, ка­шу, ком­пот, картоп­лю, яри­ну, суп та як спек­ти на по­льо­во­му вог­ни­щі м’я­со.
 5. Зро­би­ти для вжит­ку на кух­ні з при­род­них ма­тері­а­лів три при­лад­дя, нап­рик­лад:
  • а) гач­ки на кас­тру­лі;
  • б) щип­ці до вог­ню;
  • в) за­без­пе­чен­ня про­ти по­ши­рен­ня вог­ню;
  • г) пе­ньок або ко­ло­ду для ру­бан­ня.
 6. Зібрати дро­ва для од­но­ден­но­го та­бо­ру­ван­ня, за­без­пе­чи­ти їх про­ти до­щу.

Напишіть відгук