Провідництво туристів (І-ІІІ)

Провідництво туристів, I

 1. providnykЗна­ти доб­ре план міс­ця про­жи­ван­ня, усі мож­ли­ві транспортні засоби та ці­ну на них, вмі­ти віль­но пе­ре­су­ва­ти­ся.
 2. Ма­ти план міс­ця про­жи­ван­ня.
 3. Зна­ти ці­ка­ві міс­ця для від­ві­дин ту­рис­тів.
 4. Зна­ти іс­то­рію бу­ді­вель у своїй міс­це­вос­ті: цер­кви, шко­ли, ус­та­но­ви, му­зеї, га­ле­реї.

Провідництво туристів, II

 1. Ма­ти пла­ни го­лов­них міст сво­єї об­лас­ті, зна­ти мож­ли­ві транспортні засоби, вмі­ти (по мож­ли­вос­ті) віль­но по­до­ро­жу­ва­ти хо­ча б у кіль­кох міс­тах.
 2. Зна­ти ці­ка­ві міс­ця в цих містах для від­ві­дин ту­рис­тів.
 3. Зна­ти в за­галь­но­му іс­то­рію цих міст та важ­ли­ві по­дії, пов’я­за­ні з ни­ми, ці­ка­ві опо­ві­дан­ня про виз­нач­них лю­дей, іс­то­рич­них осіб.
 4. Зна­ти за­галь­но іс­то­рію бу­ді­вель цих міст.

Провідництво туристів, III

 1. Ма­ти кар­ту сво­єї об­лас­ті.
 2. Доб­ре зна­ти кар­ту сво­єї об­лас­ті, вмі­ти віль­но по­до­ро­жу­ва­ти.
 3. Зна­ти го­лов­ні міс­ця в об­лас­ті для від­ві­дин ту­рис­тів.
 4. Зна­ти іс­то­рію сво­єї об­лас­ті, най­важ­ли­ві­ші по­дії, виз­нач­них лю­дей, іс­то­рич­них осіб.
 5. Ор­га­ні­зу­ва­ти й про­вес­ти для гру­пи тур по міс­тах об­лас­ті, зро­би­ти кош­то­рис, под­ба­ти про транспортні засоби, про­вес­ти ек­скур­сію як­най­ці­ка­ві­ше.

Напишіть відгук