Природознавство (І-ІІІ)

Природознавство IПриродознавство 1

 1. Знати, які при­род­ні зо­ни є в Ук­ра­ї­ні; ви­го­то­вити кар­ту з їх зображенням. По­яс­нити, під впли­вом чо­го фор­му­ють­ся при­род­ні зо­ни.
 2. Знати, які де­ре­ва, ку­щі та тра­ви зус­трі­ча­ють­ся в Ук­ра­ї­ні. Роз­піз­нати в при­ро­ді або на ма­люн­ку 5 де­рев, 5 ку­щів та 10 трав­’я­нис­тих рос­лин.
 3. Знати, які тва­ри­ни та пта­хи зус­трі­ча­ють­ся в Ук­ра­ї­ні. Роз­піз­нати в при­ро­ді або на ма­люн­ку 5 тва­рин та 5 пта­хів. Роз­ка­зати в гур­тку чи новацькому рою про спо­сіб жит­тя, звич­ки од­ні­єї тва­ри­ни.
 4. Пік­лу­ватися пташ­ка­ми взим­ку (ви­го­тувати го­дів­ницю).
 5. Про­чи­тати опо­ві­дан­ня про жит­тя тва­рин чи пта­хів і роз­ка­зати йо­го у сво­є­му гур­тку.

Природознавство IIПриродознавство 2

 1. Знати, які от­руй­ні рос­ли­ни зус­трі­ча­ють­ся в око­ли­ці, та вміти їх роз­піз­на­ти.
 2. Впо­ряд­кувати те­ма­тич­ний збір­ник за­су­ше­них рос­лин (тра­ви, де­ре­ва, ку­щі) або ін­ший збір­ник, що сто­су­єть­ся рос­лин­но­го сві­ту. Роз­піз­нати в при­ро­ді 20 де­рев, 5 ку­щів, 20 тра­в’я­нис­тих рос­лин.
 3. Роз­піз­нати що­най­мен­ше 10 ди­ких тва­рин та пта­хів, роз­ка­зати про їх спо­сіб жит­тя.
 4. Знати, як ро­бить­ся від­би­ток слі­ду; впо­ряд­кувати збірку від­бит­ків (при­най­мні 5). Вміти роз­піз­на­ти слі­ди 10 тва­рин, 5 пта­хів.
 5. Знати пра­ви­ла по­ве­дін­ки в лі­сі.
 6. Знати, які тва­ри­ни та рос­ли­ни охо­ро­не­ні за­ко­на­ми Ук­ра­ї­ни, спо­со­би охо­ро­ни. Ви­го­то­вити кар­ту, де поз­на­чити міс­ця роз­та­шу­ван­ня за­по­від­ни­ків.
 7. Знати про го­лов­ні еко­ло­гіч­ні проб­ле­ми в Ук­ра­ї­ні. Ор­га­ні­зувати чи взяти участь в дис­ку­сії на еко­ло­гіч­ну те­му у сво­є­му гур­тку.

Природознавство IIIПриродознавство 3

Зібрати, підготувати та оформити матеріали для інструктажу з природознавства у гуртку молодшого юнацтва чи новацькому рою, провести цей інструктаж.


Стара вмілість «Ботанік» (1940 рр.)

Стара вмілість «Ботанік» (1940 рр.)

Напишіть відгук