Рибальство (ІІ)

 1. rybalstvoМа­ти доз­віл на ри­бо­лов­лен­ня у сво­їй око­ли­ці.
 2. По­ка­за­ти, як вжи­ва­ти го­лов­ні при­ла­ди для ри­баль­ства.
 3. По­ка­за­ти, як прив­’я­за­ти га­чок до нит­ки трьо­ма різ­ни­ми вуз­ла­ми.
 4. Роз­піз­на­ти різ­ні ро­ди ри­баль­ських сі­тей та роз­повіс­ти, як ло­ви­ти ри­бу з їх до­по­мо­гою.
 5. Роз­піз­на­ти та наз­ва­ти 10 ро­дів риб, зна­ти їх­ні оз­на­ки та роз­по­віс­ти про спо­сіб жит­тя.
 6. Зло­ви­ти хо­ча б три ри­би, по­чис­ти­ти їх та зва­ри­ти дво­ма різ­ни­ми спо­со­ба­ми.
 7. Зна­ти, ко­ли є доз­во­ле­ний ри­баль­ський се­зон на 5 ви­дів різ­них риб. По­яс­ни­ти, чо­му де­я­кі ри­би охо­ро­ня­ють­ся за­ко­ном в різ­ні по­ри ро­ку.
 8. Ви­ко­на­ти хо­ча б од­не з нас­туп­них зав­дань:
  • а) сплес­ти ри­баль­ську сіт­ку;
  • б) збу­ду­ва­ти влас­ну штуч­ну «муш­ку» при гач­ку для лов­лен­ня риби;
  • в) від­ві­да­ти ри­баль­ський порт або ко­ра­бель.

Напишіть відгук