Курінь, його постання і провід

Коли в даному пластовому осередку постало де­кілька (2-4) юнацьких гуртків, з яких можна створити курінь УПЮ, тоді за почином кошового станиці уповно­важений крайовим комендантом пластунів зв’язковий скликає першу курінну раду для оснування підготов­ного куреня УПЮ.

Курінна рада

Курінна рада це збір усіх юнаків, членів тих гуртків, які творять чи будуть творити курінь. Вона полагоджує й рішає найважливіші справи. Перш за все вирішує осну­вання куреня, далі намічує якогось славного мужа з істо­рії України на майбутнього патрона, намічує курінну барву, обговорює плян праці та вибирає провід куреня.

Коли так оснований підготовний курінь наладнає як слід працю та правильно звітує про неї впродовж де­кількох місяців пробного часу, тоді може старатися, щоб його крайовий комендант пластунів затвердив, тобто дав порядкове число і вписав у реєстр куренів УПЮ. Для цього курінь мусить мати відповідну кількість заприся- жених пластунів учасників (приблизно половина кіль­косте членів, а найменше 12), довести, що вплачує пра­вильно членські внески, та скласти відповідну заяву, по­даючи поіменний список членів, проект на ім’я курінного патрона та проект на барви куреня.

Другу і наступні курінні ради вже затвердженого і правильно діючого куреня скликує обраний курінний провід як правило раз на рік.

Усі рішення курінної ради і вибір курінного проводу стають правосильними, коли їх затвердить зв’язковий чи відпоручник пластової влади.

Курінний провід

До курінного проводу входять: курінний, курінний суддя і курінний писар, вибрані курінною радою, які ра­зом з провідниками гуртків творять т. зв. раду гурткових.

77_2004_Provid_Kurenya_A4

Рада гурткових керує під наглядом зв’язкового діяль­ністю куреня.

Курінний допомагає зв’язковому й заступає його у всіх справах, які той йому доручить, та проводить з куренем плян праці, який намітила курінна рада і одо­брив зв’язковий. Якби на це важливе діловодство вибра­ли Тебе, то це було б великим вирізненням від Твоїх друзів і пластової влади. Ти проводив би сходинами ради гурткових, прилюдними виступами куреня, ку­рінними мандрівками і т. п. Ти приймав би звіт з діяль­носте гуртків та готував би звіт з праці цілого куреня. Тобі треба було б вести окремий записник курінного і вписувати в нього заплямовану працю, накази й до­ручення, які Ти видав у порозумінні зі зв’язковим, як і їх виконання. Ти мусів би дбати, щоб інші члени про­воду виконували як слід свої обов’язки, щоб курінь мав свою домівку, щоб майно і виряд куреня належно збе­рігалися — словом, Ти в постійному зв’язку із зв’яз­ковим, Твоїм безпосереднім пластовим зверхником, був би справжнім провідником і господарем цілого ку­реня. Зі своєї діяльности Ти мусів би здавати звіт на курінній раді, перед усіма друзями, що Тобі доручили провід. їх довір’я до Твого провідницького хисту Ти мусів би вповні виправдати.

Курінний суддя — це другий з черги старшина курінного проводу. Він заступає курінного, але головнейого завдання бути на сторожі пластового закону і пла­стового правопорядку.

Він реферує на раді гурткових прийняття нових членів, признавання пластових ступенів і заприсяження членів. Він пропонує відзначення, перестороги тощо. Для цього він веде докладний реєстр (картотеку) чле­нів куреня і кожночасний стан, т. зв. пластову гото­вість цілого куреня.

Діловодство курінного судді дуже почесне, але й відповідальність на ньому дуже велика. Він мусить бу­ти живим прикладом доброї пластової постави, спра­ведливости і дружньої поведінки. На нього звернені очі всіх друзів — членів куреня, пластової влади і всіх, що знають, яке діловодство йому доводиться вести.

Курінний писар, попри обов’язок вести курінну про­токольну книгу і хроніку, виконує теж чинності, які в гуртку полагоджує скарбник. Він веде курінну касу, розпляновує господарку і ставить внески на раді гурт­кових на закупно потрібних куреневі речей чи виряду. Він має теж полагодити потрібні закупи.

Він дбає теж про гарний вигляд, прикрашення й улаштування курінної домівки та веде записник курін­ного майна. До нього належить теж перевірка праці гурткових скарбників.

У куренях, де більше адміністративної праці, ку­рінна рада може вибрати окремого курінного скарбника.

Окрім цих діловодів, що входять до ради гурткових, курінна рада вибирає хорунжого і в потребі інших ді­ловодів для особливих справ.

Хорунжий куреня опікується курінним знаменем та курінним стягом і виступає з ними під час виступів і свят куреня разом з двома кожночасно визначуваними курінним юнаками.

Він має дбати, щоб стяг був належно й безпечно збережений. Він обов’язаний знати докладно приписи про знамена і дбати, щоб курінне і гурткове знамена мали правильну форму, розмір і написи.

Провідники гуртків, що входять до ради гурткових, доповняють її і творять разом з вибраними на курінній раді діловодами провід куреня. Рада гурткових при до­помозі зв’язкового плянує і проводить програму діяль­носте куреня і перевіряє працю поодиноких гуртків, організує поміж ними змагання тощо.

Рада гурткових сходиться звичайно раз на місяць. Сходинами проводить як правило курінний. Зв’язковий допомагає йому скласти програму сходин та бере в них участь як старший, досвідчений брат і порадник. В голосуванні він участи не бере, одначе, як відпові­дальний за діяльність куреня перед вищою пластовою владою, рішає про правосильність усіх постанов ради гурткових.