50 років від появи „Молодого Життя”

У  лютому 1921 року появився у Львові, на західніх   землях   уперше   журнал   пластового юнацтва п. н. “Молоде Життя”.   Скромна об­кладинка з пластовим знаменом, сірий, пога­ний папір — ось так виглядало це перше чис­ло пластового журналу, що “крізь бурі і не­годи” виходив під цією назвою, хоча з довги­ми перервами аж до 1959 року.

Першим його відповідальним редактором був Степан Тисовський, брат д-ра Олександра Тисовського — Основника Пласту, а після йо­го передвчасної смерти відповідальність пере­брав проф. Володимир Кузьмович.

Два перші роки журнал, як єдиний пла­стовий журнал, дає статті на виховні теми, хроніку пластового життя, матеріяли до пла­стових іспитів, вказівки, дещо з пластової творчости. У першому числі находимо вірш молодої пластунки Христини Очеретної з полку ім. кн. Ярославни, що починається так:

“Глядіть, як сяють блиском надії
Завзяті лиця дружини,
Бож в Тобі, Пласте, щастя і мрії
Нової духом людини…”

У  тому числі є також стаття на тему “Як виробляється характер” і хроніка “Із нашого життя”. У цій хроніці і в дальших числах вже точно подавані всі пластові події,    як напр. участь   пластунів   у Йорданському   Святі   на львівському ринку, що було завжди особливо величне. В одному з перших чисел пластун Б. Окпиш описує свої враження з мандрівки на. Маківку, що її провели коші зі Львова і Стрия. А далі щораз частіше находимо в хроніці до­кази переслідування Українського Пласту по­льською владою, читаємо, як пластунки носи­ли їсти політичним в’язням і як пластуни тримали стійку біля Божого Гробу. У перших чи­слах “Молодого Життя” находимо прихильні оцінки праці Пласту таких письменниць, як Константина Малицька і Катря Гриневичева. а у десятиріччя Пласту пише привіт Пластові голова Т-ва “Просвіта” Михайло Галущинський.

Обкладинка останнього числа "Молодого життя"

Обкладинка останнього числа “Молодого життя”

У 1924 році починається другий період ви­давання “Молодого Життя”, коли редакцією займаються молоді, повні творчих задумів пла­стуни. Тоді “Молоде Життя” перетворюється у всебічний журнал пластової молоді з числен­ними літературними спробами. На сторінках зміненого форматом, а теж і змістом “Моло­дого Життя” від 1924-го до 1930-го року пи­шуть такі пізніші поети і публіцисти, як Бог­дан Кравців, Юрій Косач, Т. Довгаль, В. Янів, Є. Ю. Пеленський, П. Ісаїв, Е. Жарський, А. П’ясецький. Головним редактором від 1926 ро­ку стає Богдан Кравців.

Із розв’язанням Українського Пласту поль­ською владою 1930 року “Молоде Життя” пе­рестає появлятися. В часі нелегальної дії Пла­сту місце “Молодого Життя” заступає журнал “На сліді”, а відтак “Дорога” під редакцією теперішнього Начального Пластуна Юрія Старосольського, як теж якийсь час ред. Богдана Гошовського.

Але коли після закінчення Другої світової війни відновляється легальна дія Пласту, “Мо­лоде Життя” знову стає журналом пластової молоді і виходить спершу неточно в роках 1951-54, а відтак уже правильно як місячник  під редакцією невтомного пл. сен. Богдана Кравцева. Соте число “Молодого Життя” бачить світло денне вже на новому місці поселення, а це в Детройті в США, під редакцією пл. сен. Є. Кульчицького. Знову змінений формат, знову цей журнал служить якийсь час, як і на початку віднови у Німеччині, усім трьом уладам, значить — новацтву, юнацтву і старшому пластунству.

Від 1954 року бачимо нові зміни у вида­ванні і редакції, яку ще раз перебирає пл. сен. Богдан Кравців. “Молоде Життя” стає жу­рналом лише для пластового юнацтва, а “Го­туйсь” виконує завдання як журнал для УПН.

У 1959 році фінансові та видавничі труднощі вривають появу “Молодого Життя”, так сказа­ти патетично “на завжди”. Така добре відома назва, що роками була тісно пов’язана з Пла­стом, залишається спершу для пластового ви­давництва, а відтак для пластової кооперативи.

Аж у 1963 році народжується новими си­лами і з новими задумами місячник для пла­стового юнацтва під назвою “Юнак”. І йому вже за рік буде двадцять років “життя” — але в порівнянні з “Молодим Життям” — “Юнак” ще молодик і далеко не переходив стільки “бур та негод”, як його попередник.

Яка шкода, що не можемо нашим теперіш­нім читачам “Юнака” показати зразки чисел “Молодого Життя” з уcix його п’ятьох періо­дів появи. Скільки там цікавого і досі акту­ального матеріялу, скільки думок і молодечо­го пориву. Але чи захопив би цей журнал сьо­годнішніх вибагливих молодих читачів? Чи промовила б до них глибока віра і оптимізм покійного вже поета і пластуна Богдана Кравцева, що писав у “Молодому Житті”: “Я вірю, що колись з нами на Велику Стрічу прийдуть тисячі. Своїм захопленням запалимо серця тих, між якими йдемо, збудимо їхню приспану мо­лодість. Бож ми молоді і хочемо всім дати те, чого й ми бажаємо: сили, сонця і волі!”…

Оприлюднено в Без категорії

Пластове видавництво

Знак видавництва «Український Пласт» у Празі

Знак видавництва «Український Пласт» у Празі

Пласт завжди дбав про видавничу діяльність. Перші по­чини пластової преси були ще перед 1914 р. У 1921 р. почав виходити журнал “Молоде життя”. Органом нелегального Пласту (1930-1939) був журнал “Вогні”, за часів німецької оку­пації — “В дорогу”; у періоді Ді-Пі таборів пл. журнали “На сліді” і “Молоде життя” (1946 — 1959). На еміграції після другої світової війни видавнича діяльність Пласту була найінтенсивніша, зокрема в періоді 1957-71. У  1948 р. постало в-во “Молоде життя”, яке, крім видавання юнацького журналу під цією ж назвою, фірмувало низку наукових праць, публі­кацій НТШ, а серед них як головне видання — Енциклопедія Українознавства (EУ). Вона стала необхідним матеріялом для членства Пласту в діяспорі. Інші видання — це: “Нарис сучас­ної української літературної мови” Юрія Шереха, Альманах Фізичної Культури та цілий ряд інших публікацій, пов’язаних з Пластом чи то тематикою, чи тим, що їх автори були пла­стуни.

В-во “Молоде життя” при видаванні EУ натрапляло на великі труднощі — редакційні й фінансові. Їх  допомагали поконувати пластуни, зокрема Курінь “Лісові Чорти”. При ви­даванні гаслової ЕУ/2 фінансову кризу вдалося побороти при допомозі т. зв. Акції-С (допомога Сарселеві), яку започатку­вав актив Пласту під проводом Кекилії Паліїв і яка знайшла позитивний відгомін в українському громадянстві. Акція ця й досі забезпечує фондами появу й закінчення EУ/2.

Після розпорошення членства Пласту в різних країнах ще пекучішою стала потреба журналів для окремих уладів — новацтва, юнацтва і дорослого членства. Спроба перенести з Мюнхену В-во МЖ до США чи Канади не була успішна, хоч були інтенсивні заходи. Фірма МЖ в Мюнхені, власність Пла­сту, згідно з вимогами німецького закону мусіла перетворитися на одноособову фірму в-ва МЖ. Фірмував її пл. сен. Володи­мир Козак (1954-63), а згодом пл. сен. Атанас Фіголь (до 1971), з тим, що формальні її власники підлягали повному контролеві пластових проводів.

Пластові журнали.

Ілюстрований місячник для новацтва почав виходити в 1945 р. в Німеччині. По короткій перерві при переселенні член­ства почав виходити з 1954 р. в Нью-Йорку “Готуйсь”, а з січ­нем 1971 р. появляється в Торонті. Журнал виконує важливу функцію сполучника поміж новацтвом у 6-ох країнах, допо­магає внховникам матеріялами — літературними на актуаль­ні теми, перекладами і спонукує дітвору до творчости. В жур­налі, крім літературного матеріялу, сторінки: мовних ігор, сто­рінки для малят, хроніка, листування, майстеркування, рисунки-малюнки, дитяча творчість — т. зв. “перші спроби”. Досі вийшло 255 чисел “Готуйсь” (до кінця 1978 p.).

“Юнак” (попередня назва “Молоде життя”) — це ілю­стрований місячник. Виходив в 194649 pp. в Німеччині, 1950 р. в Канаді, в 1951-59 у США, а в 1963 р. відновив появу в Ка­наді, де виходить і досі.

Журнал інформує про життя і працю юнацтва, об’єднує пластову молодь, у ньому завжди “спроби молодого пера”, до­писи до хроніки, рецензії на прочитані книжки, на нові му­зичні платівки, репортажі з мандрівок тощо. Колишні юнаки — співробітники “Юнака” зі своєю творчістю вийшли вже на сторінки “Сучасности” та загальногромадської преси. Особли­во жвава літературна діяльність юнацтва під проводом Дмитра Нитченка в Мел5орні. Загально відомі молоді поети — Кате­рина Горбач, Роман Бабовал, Любомир Госейко та інші — де­бютували в “Юнаку”. “Юнак” користується популярністю серед громадянства, має добрі оцінки за зміст і вигляд. У ньо­му є перегляд громадської активности юнацтва, рівня україно­знавства, національного вироблення нашої молоді. Досі поя­вилося 183 числа “Юнака” (до кінця 1978 p.).

“Пл. Шлях” — квартальник, журнал дорослого членства Пласту і Пластприяту. Він почав виходити ще у Львові 1930 p., появлявся з перервами в Німеччині, а в 1966 році відновив появу в Торонті й виходить досі. Вийшло досі 55 чисел. У них віддзеркалене не тільки життя і праця Пласту, але й зміст “ідеологічного наплечника”, з яким мандрували пластуни по Україні, мандрують тепер у 6-ох країнах світу. В журналі знайдемо підсумовування і підтверджування пластових ідеалів, ви­несених з України, які однаково, хоч тепер при дуже відмін­них обставинах, правлять пластунам за дороговкази на всіх життєвих закрутах. (…)

Оприлюднено в Без категорії