Чим Ти є для гуртка?

Щоб Твій пластовий гурток міг справно викону­вати своє пластове діло, треба, щоб усе відбувалося в ладі. Там, де діє разом більше осіб, дуже легко про замішання, від якого кожна робота псується, а то й спиняється. Коли всі одночасно хотять говорити, один одного хоче перекричати, кожний хоче щось інше робити, один одному перешкоджає і ніхто нікого не слухається. І то нічого путнього з цього не може вийти.

Гурткові діловодства

Хоч Вас у пластовому гуртку небагато, то все таки потрібно чимало зусилля кожного з Вас, щоб Ви могли займатися пластуванням. Потрібну для того роботу мусите між собою поділити, бо один не міг би всього як слід виконати. Ті поділені чинності в гуртку звемо «діловодствами». Кожному з Вас треба вміти таку чинність виконувати. Певна річ: буває, що один має більший хист до такого діла, інший до іншого, але кожному треба по­знайомитись із кожним гуртковим діловодством. Не одному здається щось дуже трудним, поки сам не візь­меться за діло. У кожному разі, яке б діловодство Тобі не було доручене і Ти його приймеш, це з Твого боку буде означати зобов’язання, що його виконуватимеш по своїй змозі і найкращій волі добре. Тому добре було б, щоб Ви що якийсь час міняли між собою ті діловод­ства так, щоб кожний мав нагоду практично познайо­митись з кожним діловодством, щоб розумів ціль, по­требу й труднощі кожного діловодства. Щоб зрозумів, що треба співпрацювати з іншими, полегшувати працю, помагати порадою й ділом. Від того залежить її добре виконання, а від доброго виконання залежить добра пластова діяльність гуртка й добрий поступ кожного з Вас у пластуванні. Тому пізнай, які то важливі обов’яз­ки має кожний з гурткових діловодів.

77_2004_kalendar_novyj_vykhovnyk

Гуртковий провідник

Гуртковий провідник передусім мусить визначати­ся рішучістю, бистротою й розсудливістю, тобто при­кметами, задля яких гурток вибирає його собі за про­відника, а зокрема мусить своєю поведінкою давати добрий приклад іншим членам гуртка. Його чинність полягає в тому, щоб проводити гурткові, тобто збері­гати лад усюди там, де гурток діє як цілість, і оберіга­ти його діяльність перед усім, що могло б їй перешкоджувати, псувати її чи притінювати. Тому Твоє, як гурткового, право й обов’язок наказувати членам Тво­го гуртка. Але лихим способом наказування не можеш сам псувати настрою й діяльности гуртка. Правда, на­казувати треба самопевно, значить, зі свідомістю цілі й наслідків, але ввічливо й культурно, ніколи не пока­зуючи своєї вищости. Наказ мусить бути розумний і розумно виданий, бо за це відповідаєш перед пласто­вою старшиною, яка дбає про цілий пластовий улад. Тому добре зробиш, якщо перед виданням важливішо­го наказу порозумієшся з членами гуртка, з кимось досвіднішим за Тебе (передусім із впорядником) тощо. Розуміється, що можеш видавати накази теж на влас­ну руку, якщо Ти певний, що наказ відповідає добре ідеї і цілям Пласту.

Важливо Тобі знати, що рішення гуртка, схвале­ні більшістю голосів, є аж тоді правосильні, тобто обов’я- зуючі, коли Ти оповістив їх у формі свого наказу за своєю відповідальністю. Як провідник мусиш дбати про те, щоб у гуртку панував щирий, дружній пластовий настрій, так під час гурткових сходин, прогулянок і т. п., як теж у взаємному відношенні членів гуртка. Буває часом, що гурток вирішує якусь пропозицію, яка не є суперечна з пластовою ідеєю, одноголосно чи більшістю голосів, але Ти особисто є проти неї, Тоді не треба Тобі протиставитися волі більшосте, але можеш наказати записати свій погляд у цій справі в протоколі сходин з поданням причини. Тим Ти пере­носиш відповідальність за рішення на гурток. Те все у випадку, коли Ти не зміг би переконати більшосте, а внесок сам собою не порушував би нічим приписів, за­кону й ідеї Пласту. Якщо пропозиція не є нагла, то добре попрохати когось пластово досвіднішого про його гадку й пораду. Такою особою є Ваш впорядник. Він, у винятковому випадку, міг би вплинути на зміну чи затримати виконання якогось рішення — для добра гуртка.

Як провідник з правила відкриваєш і закінчуєш (закриваєш) гурткові сходини, вправи, прогулянки то­що. Все ж таки Ти можеш, а навіть і час від часу по­винен визначувати (найкраще по черзі) інших друзів для ведення сходин, вправ, прогулянок, згідно з умо­вою і при Твоїй участі в приготуванні програми. Про­грами таких зустрічей треба давати до затвердження впорядникові чи пластовій старшині, відповідно до вказівок.

Також відповідно до вимог Ти обов’язаний здава­ти проводові куреня у визначених реченцях звіт з діяльносте гуртка. Крім цього мусиш дбати, щоб гур­ток як слід виконував накази, видавані пластовою старшиною. Твій обов’язок добре зрозуміти й уміти пояснити своїм друзям кожний такий наказ. Ти пови­нен дбати, щоб усі члени гуртка робили поступ у пла­стовому знанні й добували дальші пластові ступені. Мусиш теж цікавитися тим, як ведуть свою працю інші діловоди Твого гуртка.

Якщо помітиш якісь недоліки в діяльності гуртка, Ти повинен намагатися усунути їх сам або порадитися з впорядником чи з іншими пластовими зверхниками. Своєю поведінкою й характером Ти обов’язаний дава­ти друзям приклад. Іменем гуртка Ти виступаєш перед пластовими зверхниками і де треба заступаєш гурток. Ти навіть відповідаєш за здоров’я й життя членів під час пластових зайнять.

До деякої міри Ти маєш право остерігати неслух­няних членів, але тільки в порозумінні з впорядником. Взагалі мусиш познайомитись із приписами Твого діло­водства, докладно окресленими правильником УПЮ.

Якщо гурток погодиться прийняти нового члена, то Твоє діло виконати все зв’язане з його прийняттям. Ти мусиш перевірити, чи курінна старшина згідна при­йняти того члена до Пласту, мусиш прийняти від нього письмову згоду батьків чи домашньої опіки на присту- плення його до Пласту. Потім повідомляєш його, коли має прийти на сходини гуртка, і впроваджуєш його в діяльність гуртка, пильнуючи, щоб члени гуртка по­дружньому його прийняли і з ним як з другом пово­дилися.

Про прийняття нового члена Ти повинен повідо­мити провід куреня. Щоб полегшити собі докладний перегляд усіх потрібних Тобі як провідникові подро­биць про кожного члена Твого гуртка, зробиш собі записник провідника гуртка (наприклад, Гуртка Бобрів) Пластового Куреня ім. (наприклад, П. К. Сагайдач­ного), в якому призначиш кожному членові дві-три сторінки за таким, скажімо, зразком:

Tysovskyj_Oleksandr_Zhyttya_v_Plasti_1961-7

Цей записник — власність гуртка. Його Ти обов’я­заний передати у чистому, дбайливому стані своєму наслідникові для дальшого ведення, а якщо вже не ста­ло б у ньому місця на записки, то треба віддати його за посвідкою чи до пластового архіву, чи пластового му­зею, чи зв’язковому куреня, взагалі під певну пла­стову опіку, бо це важливий документ.

Заступник гурткового і гуртковий суддя

Заступник гурткового допомагає гуртковому про­відникові в його обов’язках. Але при тому він веде теж дуже важливе й почесне самостійне діловодство.

Заступник гурткового є одночасно сторожем пла­стового правопорядку (гуртковим суддею), тобто має дбати про те, щоб він і всі в гуртку поводилися завжди по-пластовому. Він слідкує за тим, щоб гурток дотри­мувався пластових приписів, щоб виконував накази старшини, щоб друзі підкорялися вимогам пластового закону, щоб зберігали пластову тайну тощо.

Він має право і теж обов’язок ставити пропози­ції на відзначення членів гуртка за особливо добру пластову поставу чи за виконання якогось діла. У ви­падках порушення пластового правопорядку він про­понує теж пластову пересторогу.

Тому, коли Тебе вибрали заступником гуртково­го, то знай, що Твоє діловодство — це одночасно на­ука, як стояти на сторожі закону і як бути по-пластовому, тобто прихильно і дружньо справедливим. Не зважаючи зовсім на те, котрий друг Тобі миліший, Ти обов’язаний оцінювати як слід, яка поведінка, яке ді­ло, яка чинність і т.д. згідні з пластовим законом, пла­стовими приписами, пластовою ідеєю, а що не згідне.

Щоб добре виконувати це діловодство, мусиш вивчити пластові закони і завжди їх дотримуватись при вирішуванні справ, а не керуватись своїми, часом надто лагідними, часом надто суворими почуваннями.

Завжди вислухай виправдання того друга, пове­дінку якого маєш оцінювати, але спокійно відрізняй правду від неправди, щирість від викрутів, і розваж умови, серед яких Твій друг із гуртка виконав або не виконав чогось як слід.

Яким Ти будеш сторожем правопорядку, таким буде гурток і його члени. Пильнуй, щоб гурток вико­нував свої рішення, якщо їх не відкликав і не змінив; щоб сходини й інші зустрічі гуртка відбувалися в умовлений час. Добре пильнуй, щоб у гуртку пану­вала дружня згідливість і щоб із поведінки членів не виходила яка шкода для гуртка або й цілого Пласту.

Важливо, щоб Ти вмів упору добрим, переконли­вим словом запобігати шкідливій поведінці чи поганим поступкам членів гуртка.

Якщо Твої заходи не вдаються, якщо, не зважа­ючи на Твої завваження, нема у котрогось з членів Твого гуртка ні доброго виправдання, ні поправи, то Тобі доведеться ставити в гуртку пропозицію, щоб тому членові гуртка дати пластову пересторогу. Не за­бувай, що в УПЮ Ти і Твої друзі з гуртка поволі засво­юєте нелегкі прикмети пластуна. Значить, не можна поспішати з такими пропозиціями в випадках пласто­вої неповноцінности того чи іншого друга.

Як поступаємо в Пласті у випадках порушення пластового закону, ми з’ясували в розділі про пласто­ві перестороги. Твоїм обов’язком є усвідомлювати про шкідливість непластової поведінки кожного, хто не знає, чи забуває, чи не зважає на вимоги, які ставить до нього його приналежність до українського Пласту. Одначе не роби того непривітним, суворим, відштов­хуючим способом. Не приймай такого тону, наче б Ти сам уже осягнув вершок досконалости і наче б Тобі вже не можна було нічого закинути. Очевидно, намагай­ся бути добрим прикладом того, до чого накликуєш інших, але теж не соромися признатися, що Тобі не вдалося щось зробити «по-пластовому». Покажи, що Ти і себе ставиш на рівні з іншими друзями перед пла­стовими законами. Тому не кажи другові: Роби так або не роби цього, лише кажи: Робім так, а не робім того, бо такий припис чи такий закон у Пласті.

А ще важливіше пильнувати і, справедливо, по-пластовому оцінювати те, що Твої друзі з гуртка ро­блять добре, за пластовими приписами і законом. Ти маєш, наприклад, оцінювати виконані членами т. зв. «добрі вчинки» і що якийсь час на сходинах здавати в прияві впорядника звіт з тих Твоїх оцінок. Знай до­кладно, хто з Вас і чим заслужився для гуртка, скільки у кожного вписаних хрестиків за пластові досягнення, а скільки рисок за непластову поведінку, і просліджуй, хто з Вас які поступи робить у пластуванні. Про це розкажи на сходинах гуртка так, щоб все таки нікого особисто не засоромлювати чи не ображати, а радше підбадьо­рювати.

Для доброго виконування Твого, як бачиш, дуже важливого й відповідального діловодства зладь для гурт­ка «Книгу заступника гурткового». Так, як книга гурткового, вона є власністю гуртка і перехо­дить від одного до другого заступника гурткового, що згідно з вибором друзів стає його наслідником. Її треба зберігати в повному порядку і вписувати в неї все по­трібне негайно і впору — найкраще по кожних сходинах. У ній має бути зображена оцінка пластової постави всіх членів гуртка. Тому все, що в неї вписуєш, мусить бути до подробиць точне і повне.

Для прикладу подаємо дві сторінки такої книги. До­кладні приписи про книговедення в гуртку і в курені знайдеш у правильнику УПЮ.

Tysovskyj_Oleksandr_Zhyttya_v_Plasti_1961-8

Гуртковий писар

Як писар гуртка Ти обов’язаний записувати й збе­рігати все, що дає картину гурткового життя, що скла­дається на історію Твого гуртка. Важливо й цікаво кожному, не лише з Вас, членів гуртка, а загалом ці­лому Пластові переглядати ті матеріали: записки, про­токоли, світлини, письма тощо й бачити минуле, вчи­тися з нього, набирати досвіду на майбутнє. І Тобі самому буде цікаво поглянути колись пізніше, може, в пластовому музею, на свою працю в гуртку й прига­дати собі давніші часи, колишніх друзів, поцікавитися тим, де вони, чим займаються тощо. Тому виконуй це діловодство дбайливо, вірно, як найкраще зумієш, з докладними датами й з усіма матеріялами, що їх можна зберегти, укладеними хронологічно (так, як у часі во­ни наступають). У записках можеш вписувати теж свої замітки, але розумно, щоб Ти потім перед іншими не соромився. Всі письма, світлини, копії писем гуртка тощо переховуй в окремій течці в безпечному місці.

Це буде гарна картина з життя Твого власного й Твоїх друзів. Того труду не пожалієш. Отже перша річ: зладь не замалу книгу п.н. «Протокольна книга Гуртка Бобрів (чи інакше) 3. Куреня УПЮ ім. гетьмана П. К. Сагайдачного (чи інакше)». У цій книзі будеш запи­сувати короткими, але змістовними реченнями все, що робиться й говориться на пластові теми на гурткових сходинах чи інших зустрічах самого гуртка або спільно з іншими пластовими гуртками. Якщо у Вас немає окре­мого гурткового альбому, можеш прикрашувати її та­кож світлинами, пам’ятниками з мандрівок тощо. Тут Тобі приклад, як пишеться звіт (протокол) з гурткових сходин:


Гурткові сходини

15 лютого 1958 р., година 6:30 – 8:15 вечора, в курінній домівці.

Веде гуртковий, пл. уч. А. Дужий.

Неприсутні: прих. Задорожний — виправданий (простуда), прих. Іваненко — виправданий (наука), уч. Рибак — невиправданий.

Сходини переведено згідно з наміченою програмою, а саме:

ВІДКРИТТЯ: По відкритті і звіті другові впорядникові гуртковий прочитує наказ курінного в справі одноденної зимової мандрівки (22. II. 58). Заступник гурткового, Р. Тис, подає до відома признання хрестиків і рисок: І. Зело +3 (гра), Т. Фощенко +2 (передбачливість), Д. Іваненко -2 (спізнення).

ГУТІРКА: Прих. Ст. Чорний оповів цікаві пригоди із про­читаної книжки п. н. «Бог вогню». Дискусія, якою проводив друг впорядник, виказала, що герой повісти мав багато пластових при­кмет.

ГРА: На доручення гурткового прих. І. Зело переводить гру, яку підготував, а саме «читання на віддаль» (Петра Франка: Гри й забави). Найкраще виконали друзі прих. Ст. Лев і Р. Тис.

ПІСНЯ: Гурток вивчав пісню «Від синього Дону до си­вих Карпат». Було дуже цікаво, бо друг впорядник приніс звукоприймач, що записує голос на магнетну ленту. Ми співали до мікро­фону, а потім слухали свого співу. За третім разом вийшло не­погано.

РУЧНА ВПРАВНІСТЬ: Гуртковий, пл. уч. А. Дужий, при­ніс на сходини модель літака, який він сам зготував, і оповідає нам, як він його зробив, звідки дістав взір, матеріял і інші деталі. Дуже гарний літак-джетовик. Друзі Зело і Фощенко постановили зробити спільно ще один, але трохи більший.

ВНЕСКИ І ЗАПИТИ, РІЗНЕ: Друг Ст. Розум подав внесок, щоб гурток видав гектографований журнал «Бобри», яким ми могли б обмінюватись з іншими гуртками. Рішено обдумати справу впро­довж тижня, а на наступних сходинах вирішити, устійнити назву й інші подробиці.

Заступник гурткового, Р. Тис, звернув увагу, що гурток досі не виконав свого рішення в справі висилки листа до гуртка такої самої назви «Бобри» в Австралії. Рішено, що гуртковий писар при допомозі гурткового зготовить чорновик цього листа впродовж тижня, а на наступних сходинах його прочитаємо, справимо і якнайскоріше вишлемо.

ВПОРЯД: Друг впорядник перевів з гуртком декілька нових вправ впоряду на вільному повітрі. Там сходина закрито пластовим привітом.

пл. уч. А. ДУЖИЙ (гуртковий)


Гуртковий скарбник

Навчися орудувати несвоїми грішми і зберігати їх. Не Твій гріш у Твоїх руках — це свята річ. Багато чи мало тих грошей, Ти мусиш їх берегти і кожної хвилини бути готовий здати про них докладний звіт.

Якщо їх більше, тоді треба Твому гурткові стати членом ощадного товариства і тримати гроші там.

Але звичайно невеличкий буде той капітал у Твоїх руках як гурткового скарбника: дрібні вкладки членів, може, з їхнього власного заробітку, частіше з заробітку їх батьків. Та все таки за якийсь час зможете придбати гурткові не одне таке, чого один член сам для себе не зміг би придбати, а в гуртку можуть усі спільно цим користуватись. Це може бути бібліотека з цікавими книжками, може, м’яч, може, шатро для прогулянок, мо­же, фонд на спільну мандрівку, може, хвилева підмога другові і без числа інших потреб. Треба лише, щоб Ти сумлінно й певно зберігав ней гуртковий капітал, щоб Ти орудував ним лише в порозумінні з гуртком, по змозі за порадою досвідних і довірених старших осіб. Важливо, щоб Ти докладно вів рахунки і щоб Ти теж придумував, як можна б цей капітал побільшити. Бо, наприклад, можна за ці гроші закупити якийсь при­лад, що ним міг би гурток, чи один-два його члени, за­працювати дальші гроші і то більше, ніж можна зібра­ти з членських внесків.

Часом, буває, якийсь на погляд добрий плян не поведеться. Не треба тим дуже журитися, лише поду­мати, як справу направити. Тільки не роби нічого з грішми на власну руку, а коли вдасться капіталом добре поорудувати, не тягни з того ніякої користе для себе. А теж не намагайся власними грішми заробляти тим самим способом і в тих самих умовах, як вдалося заро­бити гуртковими грішми. Скажемо: не роби гурткові «конкуренції».

Гурткові гроші тримай завжди цілком окремо і ні­коли не мішай з ними будь-яких інших, наприклад, вла­сних грошей. Ніколи не позичай собі самому гурткових грошей. Кожної хвилини будь готовий здати докладний рахунок зі стану гурткової каси і домагайся сам що якийсь час перевірки своєї діяльности. Якщо хтось мав би якісь сумніви щодо стану гурткової каси, не обра­жайся, лише поясни все докладно й певно. Переховуй дбайливо й безпечно всі касові документи і в усіх ви­падках домагайся докладних посвідок. Сам теж видавай докладні посвідки на гроші, що впливають до каси.

Навчися співдіяти з гуртковим провідником. Хай він підпише Тобі кожну посвідку на кожен видаток і Твою записку прибутку до каси. Треба, щоб Ти при­дбав для гуртка відповідну касову книгу і в ній запи­сував по порядку окремо витрати, окремо прибутки так, щоб при перевірці згоджувалися всі рахунки, сума при­бутків, сума витрат і стан каси.

У касовій книзі не вільно нічого вимазувати, а як уже трапиться помилка, то краще перекреслити (не за­тирати до непізнання!) й справити.

Гуртковий домівкар-господар

Домівкар-господар є заступником і помічником скарбника.

Якщо так щасливо складається, що Ваш гурток має сам або на спілку з іншими гуртками постійну кімнату, де Ви можете відбувати Ваші сходини і можете зберігати Ваші гурткові речі, як бібліотеку, гурткові книжки, прогулянкове знаряддя тощо, то Твоїм як господаря діловодством буде дбати про все, що потрібне для утри­мання цієї домівки в пластовому ладі. Отже, треба, щоб Ти сам або в співпраці з іншими господарями гуртків чи з курінною старшиною подбав про якесь обладнання, тобто стіл, крісла, шафу чи полицю, вішало на одяги й інші речі, а далі про якість прикраси на стіни. При­краси з паперу недобрі. Вони нетривкі, поскручують­ся й незабаром припадуть порохом, подеруться. Кра­ще, щоб їх не було. Хай буде не багато прикрас, але гарні й такі, що їх можна утримати в ладі. Хай теж усе інше буде в ладі, чисте, незапорошене, кожна річ завж­ди на своєму місці. Пригодиться теж таблиця на дбай­ливо написані оповістки.

Подбай, щоб долівка була чиста, щоб була вити- рачка до ніг, і припильнуй, щоб кожний, входячи, ви­тирав перед дверима ноги й не вносив до домівки бо­лота й пороху.

Ти обов’яізаний домівку відчиняти, коли треба, опісля припильнувати, щоб гурток спільно домівку по зайняттях прибрав. Завжди, коли виявиться потреба більшої роботи, маєш право запросити собі інших чле­нів до помочі. Твоя річ думати, що в домівці треба зробити. Але виконання того, якщо в Тебе замало си­ли чи часу, це обов’язок усіх членів гуртка. Всі по­винні помогти, порадити, звідки взяти обстановку, як її в потребі доставити, як треба прикрасити домівку тощо.

Але не забудь шанувати домівку чи позичену обстанову як чужу власність. Шануючи ці речі, можете заслужити собі на дальшу, ще кращу поміч господа­рів дому. На позичені речі дай посвідку, а випадкові пошкодження негайно задовільно- направляйте, якщо треба, то й на кошт гурткової каси. Якщо пошкоджен­ня спричинив член гуртка через свою непластову по­ведінку, (наприклад, розбив шибу або лямпу, граючись у домівці м’ячем), то цей друг обов’язаний негайно або в окресленому реченці заплатити направу або звер­нути видаток гуртковій касі. Продовження реченця можливе лише на письмову заяву батьків. Добре зро­биш, якщо оповістиш правильник уживання домівки і передбачиш в ньому подібні випадки пошкодження чи нелад. Якісь більші зміни в кімнаті домівки, які спри­чинювали б пошкодження стін і т. п., наприклад, вби­вання гаків на годинник чи полицю тощо, вимагають конче дозволу чи поради господаря пластового дому або власника кімнати.

Мусиш теж дбати про все те, що могло б грозити якоюсь небезпекою: електричні лямпи, прилади, часом водогінні і газові крани. Небезпека може бути теж від печі, дров, вугілля, від жевріючих сірників, що можуть впасти до смітника, і т. п. Твоя річ знати, передбачува­ти, думати, остерігати й забезпечувати перед усіма не­безпеками.

Твоя теж справа як господаря й домівкаря пильнува­ти, щоб сусіди не нарікали на поведінку або хоч би й правильну діяльність гуртка (наприклад, голосний сміх, надто голосні дискусії, спів у невідповідну пору). Це можна оминути пластовою поведінкою членів гуртка, деяким притишенням розмов, добиранням відповідні­шої години на сходини або теж порозумінням із сусі­дами чи друзями, що мають домівки в сусідніх кімна­тах. На випадок вийнятково! прикрости, заподіяної комусь із сусідів, треба конче попрохати у них вибачен­ня і подбати, щоб це більше не повторювалося (на­приклад, вигуки членів у коридорі після сходин і т. п.) У таких справах порозумівайся з провідником гуртка, із впорядником чи господарем дому.

Про все те мусиш відповідно, по-пластовому дба­ти, якщо за дозволом уживаєте на обмежений час ви­зиченої Вам кімнати, чи то в приватному помешканні, наприклад, у батьків одного1 з друзів, або залі у якійсь установі, чи деінде. Коли після сходин залишите за Тво­їм старанням кімнату чи залю в повному ладі, прові­трите її, зачините і завернете ключі, кому треба, то мо­жете сподіватися, що не буде Вам важко вдруге або й постійно дістати дозвіл відбувати свої зустрічі там або, за порукою, деінде. Найкращою і найпевнішою пору­кою за Вас буде культурна поведінка гуртка, а в тому і добра слава Пласту.

Якщо Ви як гурток маєте право користатися пла­стовою домівкою куреня, до якого- належите, то треба Тобі підчинятися вимогам курінного домівкаря й полег­шувати йому працю Твоєю допомогою як гурткового домівкаря й допомогою цілого гуртка, якщо потрібно. Курінна пластова домівка ще більше, ніж гурткова, дає свідоцтво пластового вироблення членів даного куреня.

Провідник гуртка і добровільні діловоди

Гуртковий провідник, коротко гуртковий, заступ­ник гурткового, гуртковий писар, гуртковий скарбник і гуртковий домівкар-господар творять разом «провід гуртка», який у першу чергу радиться в справах, які важко приходиться поладнати одному діловодові. Чого провід не може вирішити, з тим звертається до гуртка, до впорядника, а далі до куреня і зв’язкового.

В гуртку можуть бути ще діловоди, які, щоправда, до проводу гуртка не належать, але за добровільною згодою виконують якусь постійну працю для гуртка. Так може хтось погодитись дбати про гуртковий альбом фотографій та ілюстрацій, другий може як помічник господаря дбати про спортовий виряд гуртка. Хто ціка­виться філателісткою, може збирати різні поштові мар­ки, що їх приносять друзі, і дбайливо вкладати у від­повідний зшиток, власність гуртка. Інший, що відзнача­ється музичним обдаруванням, може дбати про добір пісень і їх вивчення. Знову ж юнак, що добре вміє май­струвати, може навчати друзів, як будувати моделі літа­ків, човнів тощо.

Оприлюднено в Без категорії

Курінь, його постання і провід

Коли в даному пластовому осередку постало де­кілька (2-4) юнацьких гуртків, з яких можна створити курінь УПЮ, тоді за почином кошового станиці уповно­важений крайовим комендантом пластунів зв’язковий скликає першу курінну раду для оснування підготов­ного куреня УПЮ.

Курінна рада

Курінна рада це збір усіх юнаків, членів тих гуртків, які творять чи будуть творити курінь. Вона полагоджує й рішає найважливіші справи. Перш за все вирішує осну­вання куреня, далі намічує якогось славного мужа з істо­рії України на майбутнього патрона, намічує курінну барву, обговорює плян праці та вибирає провід куреня.

Коли так оснований підготовний курінь наладнає як слід працю та правильно звітує про неї впродовж де­кількох місяців пробного часу, тоді може старатися, щоб його крайовий комендант пластунів затвердив, тобто дав порядкове число і вписав у реєстр куренів УПЮ. Для цього курінь мусить мати відповідну кількість заприся- жених пластунів учасників (приблизно половина кіль­косте членів, а найменше 12), довести, що вплачує пра­вильно членські внески, та скласти відповідну заяву, по­даючи поіменний список членів, проект на ім’я курінного патрона та проект на барви куреня.

Другу і наступні курінні ради вже затвердженого і правильно діючого куреня скликує обраний курінний провід як правило раз на рік.

Усі рішення курінної ради і вибір курінного проводу стають правосильними, коли їх затвердить зв’язковий чи відпоручник пластової влади.

Курінний провід

До курінного проводу входять: курінний, курінний суддя і курінний писар, вибрані курінною радою, які ра­зом з провідниками гуртків творять т. зв. раду гурткових.

77_2004_Provid_Kurenya_A4

Рада гурткових керує під наглядом зв’язкового діяль­ністю куреня.

Курінний допомагає зв’язковому й заступає його у всіх справах, які той йому доручить, та проводить з куренем плян праці, який намітила курінна рада і одо­брив зв’язковий. Якби на це важливе діловодство вибра­ли Тебе, то це було б великим вирізненням від Твоїх друзів і пластової влади. Ти проводив би сходинами ради гурткових, прилюдними виступами куреня, ку­рінними мандрівками і т. п. Ти приймав би звіт з діяль­носте гуртків та готував би звіт з праці цілого куреня. Тобі треба було б вести окремий записник курінного і вписувати в нього заплямовану працю, накази й до­ручення, які Ти видав у порозумінні зі зв’язковим, як і їх виконання. Ти мусів би дбати, щоб інші члени про­воду виконували як слід свої обов’язки, щоб курінь мав свою домівку, щоб майно і виряд куреня належно збе­рігалися — словом, Ти в постійному зв’язку із зв’яз­ковим, Твоїм безпосереднім пластовим зверхником, був би справжнім провідником і господарем цілого ку­реня. Зі своєї діяльности Ти мусів би здавати звіт на курінній раді, перед усіма друзями, що Тобі доручили провід. їх довір’я до Твого провідницького хисту Ти мусів би вповні виправдати.

Курінний суддя — це другий з черги старшина курінного проводу. Він заступає курінного, але головнейого завдання бути на сторожі пластового закону і пла­стового правопорядку.

Він реферує на раді гурткових прийняття нових членів, признавання пластових ступенів і заприсяження членів. Він пропонує відзначення, перестороги тощо. Для цього він веде докладний реєстр (картотеку) чле­нів куреня і кожночасний стан, т. зв. пластову гото­вість цілого куреня.

Діловодство курінного судді дуже почесне, але й відповідальність на ньому дуже велика. Він мусить бу­ти живим прикладом доброї пластової постави, спра­ведливости і дружньої поведінки. На нього звернені очі всіх друзів — членів куреня, пластової влади і всіх, що знають, яке діловодство йому доводиться вести.

Курінний писар, попри обов’язок вести курінну про­токольну книгу і хроніку, виконує теж чинності, які в гуртку полагоджує скарбник. Він веде курінну касу, розпляновує господарку і ставить внески на раді гурт­кових на закупно потрібних куреневі речей чи виряду. Він має теж полагодити потрібні закупи.

Він дбає теж про гарний вигляд, прикрашення й улаштування курінної домівки та веде записник курін­ного майна. До нього належить теж перевірка праці гурткових скарбників.

У куренях, де більше адміністративної праці, ку­рінна рада може вибрати окремого курінного скарбника.

Окрім цих діловодів, що входять до ради гурткових, курінна рада вибирає хорунжого і в потребі інших ді­ловодів для особливих справ.

Хорунжий куреня опікується курінним знаменем та курінним стягом і виступає з ними під час виступів і свят куреня разом з двома кожночасно визначуваними курінним юнаками.

Він має дбати, щоб стяг був належно й безпечно збережений. Він обов’язаний знати докладно приписи про знамена і дбати, щоб курінне і гурткове знамена мали правильну форму, розмір і написи.

Провідники гуртків, що входять до ради гурткових, доповняють її і творять разом з вибраними на курінній раді діловодами провід куреня. Рада гурткових при до­помозі зв’язкового плянує і проводить програму діяль­носте куреня і перевіряє працю поодиноких гуртків, організує поміж ними змагання тощо.

Рада гурткових сходиться звичайно раз на місяць. Сходинами проводить як правило курінний. Зв’язковий допомагає йому скласти програму сходин та бере в них участь як старший, досвідчений брат і порадник. В голосуванні він участи не бере, одначе, як відпові­дальний за діяльність куреня перед вищою пластовою владою, рішає про правосильність усіх постанов ради гурткових.

Оприлюднено в Без категорії

Замітки в «The Scouter» про гурткову систему (1913-1922)

1. Гуртки

Багато скаутських виховників (зв’язкових) спочатку не визнавали надзвичайну цінність, яку б вони могли дістати завдяки Гуртковій системі, якщо б вони лише захотіли її використати. Проте я вважаю, що більшість із них все більше і більше починають розуміти цю систему. Гурткова система, в загальному, це просте формування «бригад» з постійним складом хлопців під керівництвом одного з їхніх членів. Але, щоб отримати першокласні результати цієї системи, ви повинні надати лідеру справжню повну відповідальність — якщо ви надасте часткову відповідальність, ви отримаєте лише частковий результат. Саме тому використовуючи гурткових як «офіцерів», ви зменшуєте собі безмежну кількість деталізованої кропіткої роботи. В той самий час, головне завдання не зменшити виховницькі обов’язки, а надати хлопцям відповідальність, адже це найкращий зі способів розвитку характеру. Зазвичай хлопець з найсильнішим характером досягає того, щоб стати керівником (гуртковим провідником) бригади. Якщо ви пристосуєте цю природну схему до власних потреб, ви досягнете найкращого результату.

Справа виховника (зв’зкового) — надати ціль. Деякі гуртки в загоні (курені) змагаються один з одним в досягненні її, і таким чином рівень захоплення та праці в усьому зростає.

2. Важливість гурткових провідників

Одного разу, коли я був у морі на рибальській яхті моїх братів, ми наплили на скали. Я подумав, що це наш кінець. Мій старший брат, наш шкіпер схвильовано дав знак, щоб я одягнув рятувальний пояс та тримався за човен. Та коли він нарешті поглянув на мене, то пильно пригледівся та сердито крикнув: «Бережіться цього човнового крюка, що проноситься під вашим самим носом!».

Коли я зрозумів, що він міркував про такі деталі як це, то визнав, що ми ще не уникнули небезпеки. І з увагою до незначних кроків ми повинні успішно і без втрат врятуватися; що ми кінець кінцем і зробили. Те ж саме і з Бойскаутських Рухом. Слабодухі особистості, здається, передчувають розпад руху унаслідок війни, що забирає найкращих наших провідників та виховників. Та я все більше захоплююся, коли бачу тих, хто «бережеться від човнового крюка», хто виконує їхні «скаутські справи як звичайно». Забираючи певну кількість наших провідників та виховників війна в реальності робить величезне добро Руху. Вона не могла прийти в найбільш слушний момент, щоб викликати у нас те, в чому я завжди переконаний, а саме, цінність Гурткової системи та корисність Гурткових, за умови, що вони належним чином навчені та наділені відповідальністю.

3. Розвиток гурткової системи

З різних джерел я отримав досить цікаві повідомлення щодо надзвичайно задовільних результатів розвитку гурткової системи. Все зводиться до того, що кожна особистість в гуртку має обов’язок, і на сходинах в домівці і на таборі, що визначає розподіл в успішній роботі в цілому.

Це між іншим підвищує лідерську позицію та обов’язки, а також розвиває особистий інтерес та громадянські навички, здібності кожного члена, адже це будує сильніший esprit de corps групи.

Гурток призначає собі Раду:

 • Гуртковий — відповідальний як Голова.
 • Заступник — віце-голова та завідувач запасів
 • № 1 скаут Писар
 • № 2 скаут Скарбник
 • № 3 скаут Домівкар
 • № 4 скаут Керівник ігор
 • № 5 скаут Бібліотекар

Рада визначає таку діяльність як, наприклад, які заходи Гурток повинен обов’язково відвідати, таборування чи мандрівка, тощо, футбол чи матч з крикету, атлетичні види спорту та виставки, та пропонує питання для розгляду та обговорення на Курінному Суді Честі.

Писар у письмовому вигляді зберігає Протоколи цієї Ради, які зачитуються на наступному зібранні, та зазвичай попередньо корегуються до того, як Голова Ради (Гуртковий) підписує їх.

Писар також має обов’язок зберігати Гурткову книгу в якій щотижнево коротко записуються вчинки Гуртка вдома та у суспільстві.

Існування цих Гурткових Рад, якщо вони ведуться за належної процедури, одночасно підвищує статус Курінного Суду Честі (Ради Гурткових Провідиків). Якщо здійснюються за правильним шаблоном та церемоніалами подібні зустрічі, Суд Честі стає одним з видів Верхньої Палати, що має значну важливість в очах хлопців, адже вони проявляють великий інтерес до його рішень; і цей орган стає цінним та практичним навчанням їх цивільних справ.

Звісно, на таборі, подібна делегація обов’язків окремим членам Гуртка має чудовий ефект і на успіх прогулянки і на навчання хлопців.

Наприклад, розподіл роботи може бути зроблений за наступним прикладом:

 • Гуртковий верховні доручення, відповідальний за призначення обов’язків та контроль за їх виконанням
 • Заступник доручення щодо постачання їжі, спорядження та надання першої допомоги
 • № 1 скаут куховарення, приготування страв
 • № 2 скаут писар, ведення рахунків обліку грошей та запасів, має книгу табору чи мандрівки
 • № 3 скаут піонер, робить дренажі, мости, лятрини (туалети)
 • № 4 скаут санітарія; слідкує за чистотою в таборі
 • № 5 скаут лісоруб, заготівельник дрів, пожежник, забезпечує воду, виконує доручення з куховарення; забезпечення вогню у таборі та водних потреб

4. Гурткові повідомлення

Я відчуваю, що те, що може бути винайдене для формування гурткового духу та відповідальності гурткових, може бути цінним лише з точки зору тренування особистості, на відміну від того, що це може полегшити надміру навантаженого виховника такої незначної роботи.

Можна взяти одну пропозицію щодо цього з практики у Вінчестері, що має хороший ефект. Кожен хлопець повинен щотижнево повідомляти свого префекта про те, що він виконав 5-годинні заняття протягом тижня. Заняття – ігри чи різні види атлетичного спорту. Я радий спостерігати те, що щонайменше один загін (курінь) використовує подібну схему, і мені подобається бачити це більш загально.

Грубо кажучи, моя ідея полягає в тому, що кожен гуртковий щотижнево повинен надсилати звіт своєму виховнику (зв’зковому), де вказано наскільки добре кожен з його скаутів виконує скаутські завдання, відвідує паради та повністю сплачує свій членський внесок? протягом тижня. «Скаутські завдання» включали б паради. Скаутські ігри, мандрівки та з’їзди, відвідування скаутських інструктажів, виконання скаутської роботи самотужки, такі як складання карт чи звітів, чи кустарна робота, грання у визнані оздоровлювальні ігри, такі як футбол, англійська гилка, паперове полювання чи баскетбол протягом години. Добрі діла не враховуються до «скаутських завдань», бо повинні робитися кожен день при будь-яких обставинах у будь-якому випадку. Вони, однак, можуть бути занотовані до звіту додатково до завдань.

5. Гуртковий дух

Щобільше я бачу успішних загонів (куренів), тим більше я усвідомлюю цінність творення гуртка як відповідальну одиницю загону, та виховання Гурткового як відповідальну істоту. Як подальший крок у цьому напрямку та те, що буде корисним виховнику, розроблена нами Гурткова Звітна Форма, яку Гуртковий може щотижнево заповнювати та показувати своєму виховнику. У цьому звіті зазначається відвідування з’їздів, ігор, церкви тощо та виконання Скаутом скаутських завдань протягом тижня.

Відсоткове відношення цих відвідувань можуть враховуватись до Гурткових балів, які вирішують якому гуртку з загону (куреня) надати звання за заслуги.

Таке змагання може бути корисним лише для хлопців та долучає їх до їхньої повсякденної роботи.

В деяких Загонах кожен Гурток має своє гасло, яке є прекрасним засобом для розвитку Гурткового духу. Гасло, як правило, обране чи складене Гуртком самостійно, і зазвичай асоційоване певним чином до Гурткової тварини. Тому, наприклад, Гурток «Леви» може мати своєю провідною фразою «Сміливі, як Леви»; «Жаби», «Ми не ворони, хоч ми кумкаємо» (омоніми в англійській мові «We are not croakers though we croak»); «Мисливські пси», «Пильні як насторожені собаки»; чи «Вірні Друзі» і т. д.

Оприлюднено в Без категорії

Праця в Куріні

Пласт є життєвою школою, в якій пластуни мають набути вмілости правити собою та другими.

На вироблення вмілости правити собою –– звертають увагу усі три проби пластуна –– вмілість цю може і повинен набути кождий пластун.

Умілість правлення другими є вродженою прикметою, але Пласт має за завдання вроджену отцю прикмету розвинути, спрямувати її на корисні для орґанізації – а тим самим і народу, шляхи.

22_2014_Infohrafika_kurenya

Пластовий улад –– це великий і складний механізм, у якому поодинокі його складові части мусять мов кільця у годиннику справно зазублюватись, щоби цілість справно ділала. Бо вартість і сила організації залежить від ступня зорґанізованости і зрозуміння суті карпости серед найменших уладових одиниць, що собою творять цілість.

В Пласті треба вміти приказувати, але насамперед треба навчитися слухати і підпорядковуватись. Та завдання провідника не обмежується до удержання карности в підчиненому йому Гурткові, Куріневі, Кошеві… і т. д., але поширюється воно на оживлення пластування в підчинених йому частинах; провідник мусить давати особистий примір як належить братися за роботу.

Про уряджування пластових вправ, гор, полевих ппров, гутірок –– я вже говорив –– тут хочу сказати ще кілько слів про організацію курінних установ, праця в яких вчить порядку і зарадиости, чесности і витревалости, прикмет так потрібних пластовому провідникови –– в майбутности може визначному громадянинові! на відповідальному суспільному становищі.

Курінною установою є:

I. Бібліотека Куріня. Бібліотекар мусить вміти старанно та вміло вести катальоґи (практичним є картковий катальоґ), дбати про гарний вигляд і порядок серед книжок, про побільшення числа –– та якість книжок у бібліотеці (памятати про книжки пластового змісту в бібліотеці). Про те, щоби пластуни в Куріні як найбільше читали, та щоби правильно віддавали книжки…

II. Курінна кооператива. Члени Куріня складають уділи і це є закладовий капітал.

Вибрана управа кооперативи мусить розумітися на кннговодстві. Заряджування кооперативою вчить чесного орудування публичним майном, вчить оборотности.

Для членів Куріня кооперативе приносить багато удогіднеиь. Через кооперативу можна однаково уодностроїти Курінь, дістати складові части пластового виряду. При кооперативі можна навіть правію забезпечити пластовий відділ, якщо вона заснована на зразках кооперативи “Пласт” (статути можна дістати у Верховній Пластовій Команді, Львів) і зголошена в повітовім торговельнім суді.

Дохід з кооперативи йде на закупно майна Куріня.

Тямте одначе, що у всяких грошевих справах навіть пайгостріщи коптроля не є за гострою.

III Курінні варстати і городи. Спільна праця пластунів Куріня (фізична) з одної сторони незвичайно звязує пластунів, з другої сторони приносить заробок, котрий мігби іти на купно таборового виряду, як: шатер, казанів, книжок до бібліотеки. Або на видання курінного часопису, на урядження пластової домівки, на висилку незаможних членів Куріня до табору –– навіть можнаб було за гроші в той спосіб добуті видати який гарний переклад вартісного пластового підручника, або книжки пластового змісту (в порозумінні з пластовим видавництвом “Вогні”, котре взялоби на себе технічну частину видання (і в той спосіб збільшити нашу пластову літературу.

Залежно від матеріялу, яким Курінь розпоряджає, можна булоби зорганізувати ось такі варстати:

а) столярський (прим, будова човнів),

б) переплетничий (оправи книжок до бібліотек),

в) огородничий (зразкова управа кусника винай-нятого городу і достава до міста ярин),

г) инші заняття, як: приладжування й пакованняматеріялів продаваних масово пр. Нар. Торговлею, виріб забавок, кольпортажа пластових видань…

Кождий Гурток в Куріні мігби вибрати собі якусь спеціяльність.

IV. Артистичні і спортові гуртки. Уряджування аматорських вистав, уряджування вечерниць, спортових змагань прим, в кошиківці, відбиванці…, хор, орхестра (прим, мандолінова), наука чужих мов (прим, есперанто) і т. д.

V. Курінне видавництво. Прим, видавання битої на шапірографі (гектоґрафі), на цикльостилю, або на фото, курінної Газетки. В змісті ґазетки:

а) Актуальна передовиця. (Прим, на тему: праці нашого Куріня на найблищий чвертьрік, або в роковини якоїсь важної історичної події: пояснення історичного її значіння).

б) Пластова пригода. –– Цікаві, живі оповіданя з мандрівок, переживань пластунів.

в) З хроніки Куріня. Барвний опис того, що з наміченого в Куріні, зроблено, переведено в діло

г) Жарти, анекдоти, карикатури, рисунки…

ґ) Спортові осяги членів Куріня.

д) Розривки. (Загадки, шаради, ребуси і т. д)

є) Практичні технічні пластові поради.

є) Випробовані нові вправи, забави пластового характеру і т. д.

В організації курінних установ належить заховувати міру. Краще хай буде в Куріні тільки одна-дві, але щоби добре розвивалися, чим малоб їх їх бути більше, але не проявляли живіщої діяльніойти –– оттак істнували на папері.

Недбальства мусять пластуни вистерігатись як вогню. Праця повинна пластунови горіти в руках. Повинна бути в пластуна все охота і запал до праці (бо колиж, як не в молодому віці?) –– а виконання праці повинно усе бути зразкове, бо тільки тоді: не може бути сумнівних вислідів започаткованої щадниці, не буде зневіри в власні сили, кидання розпочатої праці в середині.

Тому повинна бути в Куріні ще одна установа, яку я назвавби:

VI. Гурток впорядників. До цього Гуртка належать усі ті, що кермують працею курінних установ, отже: бібліотекар, склепар, режісер, провідник столярів і т. д., також всі старші віком і пластовим досвідом пластуни, що працюють в Куріні на становищі гурткових впоряд-чиків над вихованням пластового нарибку, провідники Гуртків і Курінна Команда.

Цей Гурток працює в тісному порозумінню з звязковим і під його проводом. В програмах сходин гутірки на ріжні пластові теми, які опісля впорядники і провідники Гуртків розвивають на сходинах поодиноких Гуртків.

А в додатку є коитроля праці і понука до неї.

До праці в Куріні належить також підготування пластунів до здавки II. (потім III.) пластової проби. Підготування найкраще вести Гуртками.

Оприлюднено в Без категорії

Праця в гуртку

1. Гурткова система.

Богато було написано паперу и досить уже мы пересвѢдчилися, що завданя гурт­ковоѢї системы є першою та основною умовою успѢху при пластовôй працѢ.

Новак ІванЗаступник провідника чехо-словацьких скаутів

Новак Іван
Заступник провідника чехо-словацьких скаутів

Не буду тут повторювати основнѢ рѢчи. У подробицях одсылаю до своєѢ книги “Druzinova soustava”, що видав єѢ у р. 1922 у Спринґра.

Треба рѢшучо слѢдковати, щобы хлопцѢ у гуртках були рôвнѢ вѢком, по выховѢ та близькѢ духом. Той, кто тво­рить з пластунôв штучнѢ гуртки, де поруч вчорашнього вовченяти можна знайти и старшого пластуна, не може сподѢватись на успѢх. Се будуть тымчасовѢ оддѢлы, де хлопцѢ перебувають и одходять, бо не можуть знайти нѢчого, щобы их привязовало там.

Гурток, як мы се розумѢємо, є кôлька хлопцѢв, приблизно однакового вѢку; они мусять бути бôльше менше однаково роз­виненѢ, мусѢли бы працювати у пластѢ в одному напрямку; тому що они мають и найдуть спôльнѢ интересы, они легко порозумѢються и товаришовати будуть надалѢ.

Завсе уявляв я собѢ орґанизацію оддѢлу так, що поступ Ѣ працѢ зразу помѢтний у гуртках. Маємо гурток новикôв, хлопцѢв, що ось прийшли до пласту, маємо гурток, що уже готуєся до другого пл. испыту и т. д.

Старый и молодый бачить тут, чому є он у пластѢ, що йому дає пласт, ба­чить як працюють старшѢ пластуны та має з чого радѢти. Часами оддѢл є лише якимись притулком молодѢ, мѢсцем куды они идуть лише побавитись бôльше чи менше приємным способом, у такому разѢ проґрама швидко закôнчується, а хлопцѢ йдуть туды звôдки прийшли. Яке тут выхованя, де та красна та величава мета, про яку провôдник лише деклямує, але не зробить нѢчого до осягненя эѢ. Не залежить нам на тому, щобы сам про­вôдник робив усе сам. Навпаки, може легко статися, що провôдник, утомленый всѢми дрôбницями и не зможе вести оддѢл як слѢд. Але є гуртковѢ, що ведуть своѢ гуртки и им якраз присвячую сѢ рядки.

Кто є сѢ гуртковѢ? Се не є хлопець, що захопленый функціями провôдника, властиво його зôрками, пасками, або що його батько є впливовою особою, або його родичѢ дали щось до пл. скарбницѢ. Се є моторный, жвавый, здôбный хло­пець, що має у своѢй вдачи щось такого, що може прихилити до нього и инших. Праця провôдника оддѢлу полягати буде якраз у тому, щобы приготовити такого хлопця до його працѢ.

При веденю гурткôв даємо перевагу старшим пластунам, бо они найкрасше розумѢють, що значить “служба”, при­свячена оддѢдови та иншим пластунам. При сему будемо вымагати од своих стар­ших хлопцѢв не лише жвавости, моторности але и пильности у праци.

2. Правдивый пластун.

Правдивого пластуна знаємо всѢ. ЗустрѢчаємо його в городѢ и селѢ, зôйдемося з ним в лѢсѢ и на березѢ рѢчки. Звертає вôн вашу увагу своим одягом, веселым выразом облича, здоровым виыглядом, осмаленими колѢнами. Вôн уже склав и пл. испыт, знає своє ремесло, знає як выкористати своє пластове умѢня та досвѢд. Вôн завсе уважный и чим бôльше ви знаєте його, тым бôльше вôн вам подобається. Вôн розумно и ясно одповѢдає на вашѢ питаня и завсѢгди готовый зробити для вас добре дѢло.

УсѢ мы знаємо також и неправдивого пластуна …

3авданєм пластового выхованя є приняти звычайно невправленого, несвѢдомого та некарного хлопця, одначе доброѢ вдачѢ, та зробити з нього правди­вого, карного пластуна. Зовім не є завданєм пласту одягти хлопця в пласто­вый однострôй, а далѢ залишити його з його призвычками та хибами, якѢ вôн мав ранѢйше. ОддѢл, який допуститься сього, зробить непоправну хибу.

Одною з причин популярности пласт. руху є то, що тут є можливôсть спричи­нити перебуваня рядовых пластунôв та обтяжити працею свѢдомих та здатных провôдникôв та гуртковых: менше пластунôв, менше оддѢлôв, але бôльше здôбности та досконалости — най буде гаслом кождого працьовника пласту. Передумо­вою успѢшноѢ працѢ оддѢлу є то, ци вживає вôн правильноѢ методы при пра­цѢ; менше залежить од його зручности ци його досвѢду у пл. умѢнях. Сю ме­тоду описав Б. Пауль у своѢй книзѢ:”Skauting for Boys”, а поширив єѢ Ролянд Філіппс у свійпраці: “The patrol-system”. Звдты брали и мы. Гурткова система дозволяє кождому гурткови незалежнôсть у великôй мѢрѢ. Она пѢдсилює, пôдпомагає працѢ пластунôв. ГуртковѢ сходины одбуваються для членôв гуртка та ведуться гуртовым, а не провôдником. Подôбно и у таборѢ є гур­ток собѢ выстарчаючий. Єму одводиться певно означене мѢсце, сам гурток готує для себе Ѣжу, єму довѢряється певна праця, а часто он єѢ сам бере з своєѢ иниціятивы. Гурткова система не зменшує працѢ оддѢлового провôдника та не пôдрыває одданости пластунôв до оддѢлу. Провôдник працює з гуртковыми. Он их докладно приготовив та вправив перед тым, як гуртки були покликанѢ до житя. А коли весь оддѢл у працѢ, провôдник слѢдкує за єго працею и при потребѢ зробить певнѢ крокѢ. Он у постôйному єднаню з гуртковыми, он им порадником у всѢх их незгодах та тягарах.

Треба додати, що гурткова праця не выключає сходин прогульок и т. д, цѢлими оддѢлами.

СамозрозумѢло, що недбалый гуртко­вый швидко знищить свôй гурток, коли он не зумѢє выкористати гарных рис сеѢ системы и коли нема нѢкого, кто бы до­глянув за єго працею. З другого боку, яка се нагода для гурткового з иниціятивою. Має вôльну руку, може працювати з своим гуртком, аж поки не зробить з з кождого хлопця идеального пластуна, може вынаходити окремѢ працѢ для своєго гуртка, таборовати з ним, одбувати своѢ сходини и т. д. оддѢл, складеный з таких гурткôв є як раз таким, яким хотѢли єго мати заосновники пласту та всѢ тѢ, що причинювалися до єго роз­цвѢту. Такий оддѢл поведе працю як слѢд.

Такий оддѢл одначе кладе на своих гуртковых тяжке завданя и самозрозу­мѢло, що не кождый хлопець, що носить одзнаки гурткового, зможе виконувати єго працю. Одинока рѢч, яка тут допоможе, се докладна та ретельна пôдготовка гурт­ковых ранше, чим им буде дорученый гурток. Тому приймаємо до оддѢлу лише стôльки хлопцѢв, щоби для них стачило гуртковых, що є в даный мент. Коли ма­ємо двох гуртковых та твох заступникôв, выстачать нам они на яких дванацять новикôв. Друга рѢч, яка допоможе утри­мати здатнôсть гуртковых, забезпечити правильний хôд працѢ се спôльнѢ сходины гуртковых та их спôльні прогульки; там они обмѢнюються набутим досвѢдом та взаємними дискусіями, выяснять собѢ то що не було им зовсѢм ясным при праци. Можна витати утвореня ко­ротких таборôв спеціяльно для гурт­ковых.

ОкремѢ гуртки працюють цѢлком самостôйно. И се є доказом великого значѢня та необхôдности гуртковоѢ системы, що є богато чинных окремих гурткôв, якѢ властно нѢколи не мали провôдникôв. Тут є особливо необхôдно, щоби гурт­ковѢ познайомилися з методами гуртко­воѢ працѢ, бо нема нѢкого, кто зауважив би их хибы або им порадив. Кождый здôбный хлопець може цѢлком самостôйно вести свôй гурток, вплавляти з ним та тримати их в праци. Є хлопцѢ, шо роб­лять се з подиву гôдною докладнôстю. Ся их смѢливôсть та розум допомогли им так ґрунтовно пôдôйти до рѢчи.

3. Як почати.

Або як почати знову! Бо одинокий спосôб як стати на правдивый шлях та за­безпечити успѢх. Се є розпустити гурток або оддѢл, сказати хлопцям, на яких за­садах будемо працювати, сказати им, що нам иде о працю а не о параду, що не бажаємо ледарѢв, лайдакôв, а почати знову.

Теперь де-що про кôлькôсть членов. НайнебезпечнѢйше для гуртка, коли он має богато членôв. Коли гурток є лише для забавы, для прогульок — кôлькôсть не шкодить. Коли-ж хочемо хлопцѢв у гуртку выхововати — значить кôлькôсть дуже забогато. ШѢсть хлопцѢв для сего цѢлком старчить, бѢльше буде шкодити. СудѢть самѢ, що краще, вôсѢм пластунôв, за якими не можна доглянути, бо є их богато, чи чотыри хлопцѢ з якими можна порядно працювати. Не бôйтеся коли не мають гуртки и цѢлѢ оддѢлы великоѢ кôлькости членôв. Занадто велика кôль­кôсть хлопцѢв лякає. Най им буде вѢдомо, що богато працюємо а ледарѢв не любимо. Не силуйте хлопцѢв, щоб, при­ступали, змагайтесь, щоб они приняли пластову идеологію. Безперечно, при сему мусять бачити ваш гурток, вашу працю та наслѢдки сеѢ працѢ. Майте спис одвѢдин, спис успѢхôв, а коли помѢтите, що хлопець хоче стати пластуном по мѢсячному чеканю, поможѢть єму, дайте єго одному из пластунôв, щоб сей за мѢсяць приготовив єго до всего що потрѢбно знати новикови. Такий новик одразу може бути зарахованый до гуртка. Або можете утворити такий гурток з самых молодых, дати сей гурток гуртковому из старших, а самому треба буде, протягом мѢсяця — двох, доглядати за ним. Так допоможете новикам добре започати. До гуртка мо­жуть бути потôм принятѢ, як звычайно.

Можна выбрати и инший спосôб. Коли бачите, що хлопець цѢлковито захопле­ный пластом приймѢть єго, хоч и мало знаєте про єго вдачу та здôбности. Не забуваймо, що гурток складається не з готовых пластунôв; завданя гуртка поля­гає в тôм, щоби из звичайных хлопцѢв — сырого матеріялу — зробити порядных пластунôв, так робимо коли маємо певнôсть у инших членах гуртка. Коли певности немає, не приймаймо “кандидатôв” з сумнѢвными якостями. И взагалѢ, коли починаємо, од початку не приймаємо двох ледарѢв одразу. ЛѢпше вôзьмемо мало хлопцѢв, але порядных и выховуємо их помалѢ. МѢж тыми порядными один лай­дак, може поправитися, але коли таких лайдакôв буде бôльше, они зôпсують гур­ток и нѢчого не зробимо нѢ з ними нѢ з ним. ДекотрѢ провôдники выключають чи приймають хлопцѢв до гуртка самѢ. Треба одначе вызнати рацію и в иншому напрямку дати гурткам якусь вôльнôсть, якусь свободу. Най они самѢ приймають чи выключають и самѢ нехай несуть одповѢдальнôсть. Порядный гурток буде на сторожи, щоби до него не прилучився не бажаный гôсть. Так дамо хлопцям можливôсть, щобы приступили чи перейшли до гуртка, який бы их выбрав. Завдана провôдника полягає тут в тôм, щобы он рѢшив про необхôднôсть чи потребу та­кого переходу.

Zakarpattya_1928_Pratsya_v_hurtku_Ivana_Novaka

Як тôльки зôйдемося по перше з хлопцями чи то з новиками чи то з хлоп­цями з розпущеного оддѢлу, то тогдѢ почнемо працювати в гуртку, зараз же усвѢдомимо их, що то є пласт та хто є пластун. РанѢшнє, чим усвѢдомлювати, запитай их и не клади богато ваги на одповѢдь, можливо, досить не дотепнѢ. Поможи им та выясни, що вымагається од вынахôдника, піонера, моряка. Поясни им, хто є пластун. Коли хлопець вага­ється з одповѢдю, представ єму певну ситуацію у житю такого чоловѢка. За­блудився в лѢсѢ, що зробить? Був пораненый диким звѢрем, що має знати? Выйшли харчовѢ припаси, як набути их знову? Так наведеш хлопцѢв на т
о, що тѢ правдивѢ пластуни були приготованѢ на всѢлякѢ выпадки, були вправленѢ на всѢ можливѢ рѢчи, були мужнѢ, одданѢ, а завсе у доброму гуморѢ. Дальше скажи, що се є якраз тѢ рѢчи, яких учить пласт, що се є якраз тѢ властивости души та тѢла яких пластуны до­сягають; не можна перестати працювати, доки не будуть з них правдивѢ піонеры, физично здатнѢ, розумнѢ, вынаходнѢ, спокойнѢ, якѢ завсе умѢли би помочи собѢ та иншим, у всѢх можливих выпадках та нещастях. Дальше скажеш им, що всѢ нашѢ выказы, всѢ спеціяльнѢ испыты є лиш з сею метою. Думка, чим они мають стати, буде хлопцѢв пôднимати, ушляхотнювати та додасть гурткови правди­вого пластового духа.

(…) Подôбно як піонер “пластун” у сво­єму умѢню вправляєся переважно житєм серед природы, так и пластун має своє таборове житя; перебуваючи там, он при­ходить до таких вислѢдôв. Складовою та необхôдовою чистиною пластового выхованя є одповѢдна литература. Она пôднимає фантазію хлопця та допомогає утримати правдивый пластовый дух. Що тыждня треба оповѢсти або прочитати по меншой мѢрѢ одно оповѢданя. ОповѢд­ного матеріялу можно дôстати досить. Такою литературою выяснюємо идеалы пласту та ушляхотнюємо думки хлопцѢв.

Оприлюднено в Без категорії

Елементи устрою гуртка і куреня

Mstyslavovychi_2014_Ustanovchi_dokumenty_1

ГУРТОК

1. Гурткова Рада — це особливі сходини гуртка, які звичайно відбуваються щонайменше один раз в році і на яких вирішуються найважливіші справи, зокрема вибір гурткового проводу та обговорення річного плану праці. Всі рішення Гурткової Ради приймаються явним голосуванням і більшістю голосів членів гуртка. Рішення стають правомірними після узгодження з впорядником (або зв’язковим КПС, якщо гурток не має впорядника).

2. Назва (символ). На своїй першій Гуртковій Раді гурток вибирає назву, яка стає символом його діяльности на час усього побуту в юнацтві. Звичайно це є назва звіря, птиці чи рослини, прикмети якої найкраще характеризують бажання позитивного розвитку цілости гуртка. Оскільки раз вибрану назву не міняємо, цей вибір треба всесторонньо обговорити й тільки тоді остаточно вирішувати. Тут особливо треба звертати увагу на виховний принцип у виборі назви (символу). В одному курені не може бути двох гуртків з однаковими назвами.

3. Порядкове число Кожний гурток має своє порядкове число в курені, яке надає і може змінити Рада гурткових.

4. Прапорець (гурткове знамено) Гурткове знамено — це прапорець, зроблений з білого полотна у формі рівнобедреного трикутника (основа 25 см, висота 30 см), при чому рівні боки мають заокруглену форму. З обох кінців основи пришиваються шнурочки (8 см довжини) з білого полотна, щоб прапорець можна було прикріпити до держака. У вершині трикутника є нашитий із правої сторони знамена рівнобедрений трикутник із матеріалу барв куреня чи самостійного гуртка (висота 8 см). Посередині прапорця, по правій стороні нашита сильветка символу (назви) гуртка з матеріалу чорної барви. У горішньому вершку з правої сторони подане число гуртка в курені та число куреня (підготовчий курінь не має числа); самостійний гурток в цьому місці має букву «С». Лівий бік прапорця залишається білий без ніяких нашивок. Гурткове знамено звичайно носиться припнятим до пластової палиці або іншого відповідного держака. Прапорець носить і зберігає у себе гуртковий. Під час курінних таборів гурткові прапорці можна завішувати на щоглі нижче курінного знамена.

5. Книга гуртка. Кожний гурток веде «Книгу гуртка» (форму і зміст книги затверджує КПС), яка після ліквідації гуртка передається в архів куреня.

Knyhy_hurtka

6. Звичаї. Гурток може творити й вводити в життя свої окремі звичаї, але вони мусять бути згідні з пластовими традиціями. Головне — нав’язуючи до давніх традицій, творити свою власну.

КУРІНЬ

1. Курінна Рада. Курінна Рада — це збір членів цілого куреня для вирішення важливих справ, як, наприклад, вибір курінного проводу, обговорення і прийняття річного плану праці, урочистого відзначення річниці патрона чи дати створення куреня тощо. Перша установча Курінна Рада також обговорює проекти барви та патрона куреня. Курінну Раду скликає зв’язковий КПС або Рада гурткових за згодою зв’язкового КПС. Радою провадить курінний, але коли в програмі є вибір чи перевибір курінного проводу, тоді Радою провадить президія, вибрана з членів куреня (які не є членами уступаючого проводу), виховників чи окремо запрошених осіб. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням і стають правомірними в разі погодження із зв’язковим КПС.

2. Патрон. Патрон куреня — це видатна покійна особа з українського минулого, яка відповідає пластовому ідеалові українського громадянина. На терені одного краю та сама особа може бути патроном тільки одного куреня. Патрона куреня пропонує установча Курінна Рада, а затверджує КПС на внесок Крайового Коменданта УПЮ. Рада гурткових підготовляє короткий життєпис пропонованого патрона куреня, який після формального затвердження КПС повинен бути вивчений членами куреня і який має зобов’язувати їх у їхній пластовій діяльності й поведінці.

3. Барви Кожний курінь УПЮ має свою барву — одну або більше, комбінація яких є неповторна на терені краю та затверджена КПС.

4. Знамено

 • Знамено куреня є його атрибутом в УПЮ. Курінне знамено вживається при кожній нагоді, коли курінь збирається в пластових одностроях, на таборах, зустрічах і мандрівках та при нагодах, де курінь або його відпоручники виступають як пластова частина. Знамено носить і зберігає хорунжий або тимчасово інший юнак, призначений Радою гурткових. У випадках, коли курінь виходить із курінним прапором, знамено не вживається.
 • Знамено куреня — це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75×75 см барви куреня, яка була затверджена КПС. Якщо курінь має дві або більше барв, тоді знамено складається з двох головних барв, які сходяться між собою на діагоналі, яка біжить від лівого нижнього кута до правого верхнього. На правій (лицевій) стороні знамена посередині квадрату нашивається пластовий герб — біла лілея із золотим (жовтим) тризубом, висотою 15 см. По лівому боці пластового гербу нашивається порядкове число куреня, по правому буква «Ю» висотою 10 см. Число й буква є білої барви. На лівій (оборотній) стороні знамена не поміщуємо ніяких нашивок. Знамено підготовчого куреня є таке саме, лише не має порядкового числа куреня. Знамено носиться прикріплене до держака довжиною 180 см та діаметром 3 см.

5. Порядкове число. Реєстр чисел юнацьких куренів ведеться в кожному краю окремо; уживається арабські числа. Традиційно непарні числа, починаючи від 1, призначені для куренів юнаків; парні числа, починаючи від 2, призначені для куренів юначок. КПС призначає постійне реєстраційне число на внесок Крайового Коменданта УПЮ після успішного закінчення пробного періоду підготовчого куреня. Числа визначають порядок затвердження КПС, і тому курінь не може резервувати собі якесь особливе число.

6. Прапор куреня — це символ пластової ідеї. Його може мати тільки курінь, який є затверджений КПС і одержав порядкове число. Підготовчі курені не можуть мати курінних прапорів, а користуються тільки знаменами. З прапором курінь виходить під час урочистих чи святкових виступів. Прапор носить і зберігає хорунжий при допомозі двох підхорунжих, затверджених Радою гурткових (…).

Текст присяги пластового куреня на прапор під час посвячення чи інших урочистостей:

«В приявності представників Пласту і громадянства даємо тут пластове слово чести, що в нашому пластовому прапорі шануватимемо завжди видимий знак благородної ідеї Пласту і не зневажимо його ніколи ділом, яке свідчило б, що ми забули про важливі для нашого народу і для людства цілі Пласту».

Текст присяги хорунжого на прапор в день перебрання обов’язків:

«Даю пластове слово чести, що цей, повірений мені Вами, друзі / подруги, прапор _________-го куреня Упаду Пластунів / -ок Юнаків / -чок імені_______________________, зберігатиму і носитиму в пошані, належній знамену пластової ідеї та українського Пласту».

Оприлюднено в Без категорії