Устрій крайових пластових організацій

КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЙНА МЕРЕЖА

Та хоч самовиховні улади пластунів і пластунок, а зокрема об’єднання пластового сеньйорату, одне від одного незалежні, а діяльність їх має різні форми, але всі вони об’єднуються в одній місцевості в пластовій станиці, а в країні — у крайовій пластовій організації.

Станичну пластову старшину обирають раз на рік на зборах станиці всі старші пластуни і сеньйори. До неї входять голова (станичний), кошовий, кошова, мі­сцевий голова сеньйорату, писар, скарбник і інші ре­ференти в міру потреби.

Крайову пластову старшину обирають представни­ки станиць на крайовому з’їзді. До неї входять голова, крайовий комендант пластунів, крайова комендантка пла­стунок, крайовий голова сеньйорату, писар, скарбник чи економічний референт і інші референти в міру умов і потреб. Для перевірки і справлювання їх діяльносте існують станичні і крайові пластові ради, або контроль­ні комісії. Для вирішування справ чести і взагалі спір­них питань є крайова, а в деяких станицях також ста­нична рада чести. В деяких країнах їх називають судами чести.

Для допомоги і підтримки громадянства у нашій пластовій роботі є в поодиноких місцевостях добровільні з’єднання громадян у гуртках (т. зв. “кружках”) При­ятелів Пласту, до яких входять як батьки пластунів, так і громадяни, що оцінюють вартість нашої пласто­вої діяльносте і хочуть нам в міру своїх сил допомагати.

Працю всіх крайових організацій ідейно об’єднують Конференція; Українських Пластових Організацій (КУПО), Головна Пластова Рада і Головна Пластова Булава. Символом єдносте цілого пластового руху є наш На­чальний Пластун. Про ці наші верховні установи ска­жемо в дальшому розділі цієї книжки.

Shema_krayu

Stanytsya

Оприлюднено в Без категорії

Про центральний пластовий провід

Коли пластун учасник повинен знати діловодство і організацію пластової станиці, а пластун розвідувач відповідні вищі пластові діловодства й побудову кра­йової пластової організації і старшини, то від пластуна скоба вимагаємо, щоб він орієнтувався в усій органі­зації українського Пласту. Тому треба завершити своє знання з цієї ділянки відомостями про центральний пластовий провід.

На чолі всього українського пластового руху, як уосіблення організаційної єдности, його безперервної дії і традиції, стоїть Начальний Пластун. Його автори­тетові підлягають усі вияви пластової діяльности, де б вони і в яких організаційних формах не проявлялись.

Начальні Пластуни

Для втримання ідейної єдности крайових пластових організацій, що в теперішню хвилину самостійно’ діють по різних країнах світу, постала (на з’їзді, що відбувся в Наєгра Фаллс (Ша^ага ]Ра11з) у Канаді 1954 р.) “Конференція Українських Пластових Організацій” (ско­рочено КУПО). З’їзди уповноважених делегатів крайо­вих пластових організацій «а її пленарні наради відбу­ваються кожні три роки.

Делегати, що заступають усіх членів Пласту, спіль­но обмірковують пластову діяльність та ухвалюють по­станови для збереження єдности цілого пластового ру­ху в країнах поселення. Для безперервної дії КУПО

Головна Пластова Рада (скорочено ГПР) складаєть­ся з 5 членів, обираних зборами КУПО (голова, заступ­ник голови, секретар, 2 члени), які становлять президію ГПР, і з кожночасних голов крайових пластових рад, які разом з президією становлять пленум ГПР. ГПРада

 • має права зборів КУПО в часі поміж зборами,
 • в разі потреби доповнює склад ГПБ,
 • перевіряє діяльність ГПБ.

Головна Пластова Булава (скорочено ГПБ) утримує подібність устроїв крайових пластових організацій та одність ідейних підстав і виховних метод Пласту. Вона дбає про переведення в життя постанов КУПО. ГПБ скла­дається з голови, заступника голови, генерального секре­таря, головного булавного пластунів, головної булавної пластунок і голови пластового сеньйорату. На її пропо­зицію ГПР призначає в міру потреби ще інших членів.

У склад теперішньої ГПБ, окрім обраних на КУПО членів головного пластового проводу, входять ще:

 1. Головний референт виховної діяльности (з широким складом співробітників), що має завдання опрацювати матеріяли з різних ділянок пластуван­ня і напрямні у самовиховній діяльності для вжитку головних булавних пластунів і пластунок, дає ініціяти- ву та складає програми для вишколу івиховників (брат­чиків і сестричок для ,УПН, впорядників для УПЮ, гні­здових, зв’язкових і т. п.) і дбає про видавання пласто­вих журналів для всіх виховних уладів.
 2. Головний референт господарства, що дбає про здійснення схваленого бюджету, адмініструє майном ГПБ, координує працю пластових підприємств та організує постачання різних потрібних речей для пластунів.
 3. Головний референт видань, що керує видавниц­твами для загальних пластових цілей.
 4. Головний референт зв’язку —має завдання під­тримувати контакт з громадянством, чужими організа­ціями тощо.
 5. Окремо покликаний референт скавтських зв’язків вивчає і нормує наше ставлення до Міжнароднього скавтського руху.

Відзнаки

Оприлюднено в Без категорії

Пластові улади

Для новака є зразком пластун-юнак, для пластуна-юнака — старший пластун.

Для новака є зразком пластун-юнак, для пластуна-юнака — старший пластун.

1. Улад Пластових Новаків/Новачок. Пластова організація складається з 4 уладів. Перший улад – це Улад Пластових Новаків і Новачок (УПН) — наймолодший улад.

До УПН приймається дітей у віці 7-11 років життя. Найменша організаційна частина в УПН — це рій, хлопців або дівчат, який має свою назву і складається з 6 до 10 членів. Нормально рої відбувають свої сходини (зайняття раз в тиждень), а їх провадить впорядник, якого називають братчик, або сестричка.

Два до чотири рої творять гніздо. Гніздові зайняття відбуваються раз на місяць, на яких є присутні всі рої, які належать до даного гнізда.

Гніздові зайняття провадить гніздовий/гніздова. Кожне гніздо має свою назву і порядкове число. Гнізда є зареєстровані в Крайовій Пластовій Старшині.

2. Улад Пластунів Юнаків/Юначок (УПЮ). Після успішного передвишколу в УПН новак/новачка по закінченні 11-го року життя переходить до Уладу Пластунів Юнаків і Юначок. Тут починаєтьсясправжнє пластування. Пластун юнак/юначка має здобути собі значення в колі своїх друзів пластунів і добре ім’я перед старшими українськими громадянами, а то й перед чужими людьми.

Українське пластове юнацтво – це вже не дитяча (забава), а поважна справа, це:” Велика Гра”.

Вік юнацтва 12-18 року життя, або до закінчення середньої школи.

Організаційна структура УПЮ подібна як в юнацтві з тією різницею, що замість новацького роя є гурток. а замість гнізда – курінь.

Пластовий гурток є основною кліткою самовиховної дії пластуна юнака. Гурток має свою назву, а його виховником є впорядник/впорядниця. Гурток вибирає свій провід: гурткового, заступника гурткового, писаря, скарбника, хронікара і т.д. Два до чотири гуртки творять курінь. Курінь має порядкове число і свого патрона і є зареєстрований в Крайовій Пластовій Старшині. Всі гуртки разом вибирають свій курінний провід, подібно як в гуртку, тільки замість гурткового його очолює курінний.

Курінні сходинивідбуваються що місяця, а виховником куреня є зв’язковий/зв’язкова.

3. Улад Старшого Пластунства (УСП). Улад Старших Пластунів/Пластунок – це третій за віком улад. Це виховна спільнота української молоді у віці від 17 до 31 року життя.

Завдання УСП є гуртувати пластову молодь, що бажає дальше удосконалювати свій пластовий світоглд та характер за засадами, з’ясованими в пластовій присязі, в пластовому законі, в пластовому обіті, в пластовому гимніта у пластовому гаслі. Члени УСП маєть обов’язок працювати для скріплення і поширення Пласту та для української спільноти.

Найважливішою ділянкою пластовоїпраці є виховна праця і діяльність на терені Уладів Пластових Новаків/Новачок і Пластунів Юнаків/Юначок. Члени УСП є зорганізовані  в осередках і куренях. Курінь УСП має свою назву і порядкове число. В курені УСП члени гуртуються за добровільним добором, для плекання пластової дружби, вияву спеціяльних зацікавлень чи напряму спеціяльної діяльности, ведення специфічного стилю пластування, тощо.

Члени УСП носять пластовий однострій і відзнаки згідно з обов’язуючими приписами.

Органами УСП в крайових пластових організаціях є:

 • Крайовий З’їзд УСП,
 • Крайовий Провід УСП в складі Крайової Пластової Старшини.

Органами УСП в рамцях КУПО є:

 • Загальний З’їздУСП,
 • ПровідУСП в складі Головної Пластової Булави.

Курені УСП відбувають свої Курінні Ради на яких вибирають свій курінний провід.

4. Улад Пластунів Сеніорів (УПС). Улад Пластового Сеніорату є інтегральною частиною Пласту та творить четверту його організаційну формацію для здійснення завершуючого етапу пластування.

Оприлюднено в Без категорії

Устрій Пластового Уладу [1913-1924]

Члени Пласту звані загально Пластунами діляться на ось-такі роди:

 1. Новики, це хлопці віком на Прихильників ще за малі, 11-літні, які одначе визначуються второпностю, що можна надія­тися з них пізніше добрих пластунів.
 2. Прихильники, це такі як ти 12—18 літні хлопці приняті гто правилу Полковою Командою, які приготовляються до І. пластового іспиту,
 3. Пластуни-Учасники, це такі, що вже здали І. пл, іспит і яких торжественно замрисяжено,
 4. Пластуни-Розвідчики (Пластуни ІІ. кляси), це такі, що здали ІІ, пл. іспит і яких урядово іменовано. Розвідчик-Кобець, це розвіячик з почесним іспитом,
 5. Пластуни-Скоби (Пластуни І. кляси). це такі, що здали ІІІ. пл. іспит і яких урядово іменовано. Скоб-Кобець з по­чесним іспитом,
 6. Гетманські Пластуни-Скоби, це Пластуни І. кл., які здали щонайменше 6 т. зв. почесних іспитів. — Цю назву можуть пластові власти признати також иншим Пластунам за незвичайні заслуги, як геройське діло і т. п.

Без огляду на ці ступні, які означають лише пластове знання члена, всі члени починаючи від прихильників звязані осьтак:

 1. Гурток, найменша уладова одиниця з 6—10 членів.
 2. Чета, получені в цілість 2—4 гуртки (24—10 люда).
 3. Сотня, получені в цілість 2—4 чети (найбільше 90—160 л.),
 4. Полк, получені в цілість 2 або більше сотень (192—320 л.) згл. якась скількість чет або сотень признаних Верховною Пла­стовою Радою самостійними.

Всі полки одної місцевости творять пластовий Кіш.

У 1913- 1921 року діяла подібна структура, визначена пунктами V і VI «Основного Уставу Пласту»:

Всї пластуни є собі рівні, але в цїли веденя спільних вправ іменує ся зпоміж них провідників і дїловодчиків (про се рішає голосованє).

Члени уладу (починаючи від учасників) лучать ся в слїдуючий спосіб

 1. 8 членів творить під проводом провідника: гурток (учасникам помагає поучник).
 2. 4 гуртки творять під проводом четаря чету;
 3. 4 чети творять під проводом сотника сотню;
 4. 4 сотнї творять під проводом полковника полк;
 5. всї гуртки, чети, сотнї чи полки одної місцевости творять: курінь.

(Звіт Дирекції ц.к. академічної ґімназії у Львові за шкільний рік 1912/13. – Львів, 1913. С. 6-7)

Оприлюднено в Без категорії

Чим Ти є для гуртка?

Щоб Твій пластовий гурток міг справно викону­вати своє пластове діло, треба, щоб усе відбувалося в ладі. Там, де діє разом більше осіб, дуже легко про замішання, від якого кожна робота псується, а то й спиняється. Коли всі одночасно хотять говорити, один одного хоче перекричати, кожний хоче щось інше робити, один одному перешкоджає і ніхто нікого не слухається. І то нічого путнього з цього не може вийти.

Гурткові діловодства

Хоч Вас у пластовому гуртку небагато, то все таки потрібно чимало зусилля кожного з Вас, щоб Ви могли займатися пластуванням. Потрібну для того роботу мусите між собою поділити, бо один не міг би всього як слід виконати. Ті поділені чинності в гуртку звемо «діловодствами». Кожному з Вас треба вміти таку чинність виконувати. Певна річ: буває, що один має більший хист до такого діла, інший до іншого, але кожному треба по­знайомитись із кожним гуртковим діловодством. Не одному здається щось дуже трудним, поки сам не візь­меться за діло. У кожному разі, яке б діловодство Тобі не було доручене і Ти його приймеш, це з Твого боку буде означати зобов’язання, що його виконуватимеш по своїй змозі і найкращій волі добре. Тому добре було б, щоб Ви що якийсь час міняли між собою ті діловод­ства так, щоб кожний мав нагоду практично познайо­митись з кожним діловодством, щоб розумів ціль, по­требу й труднощі кожного діловодства. Щоб зрозумів, що треба співпрацювати з іншими, полегшувати працю, помагати порадою й ділом. Від того залежить її добре виконання, а від доброго виконання залежить добра пластова діяльність гуртка й добрий поступ кожного з Вас у пластуванні. Тому пізнай, які то важливі обов’яз­ки має кожний з гурткових діловодів.

77_2004_kalendar_novyj_vykhovnyk

Гуртковий провідник

Гуртковий провідник передусім мусить визначати­ся рішучістю, бистротою й розсудливістю, тобто при­кметами, задля яких гурток вибирає його собі за про­відника, а зокрема мусить своєю поведінкою давати добрий приклад іншим членам гуртка. Його чинність полягає в тому, щоб проводити гурткові, тобто збері­гати лад усюди там, де гурток діє як цілість, і оберіга­ти його діяльність перед усім, що могло б їй перешкоджувати, псувати її чи притінювати. Тому Твоє, як гурткового, право й обов’язок наказувати членам Тво­го гуртка. Але лихим способом наказування не можеш сам псувати настрою й діяльности гуртка. Правда, на­казувати треба самопевно, значить, зі свідомістю цілі й наслідків, але ввічливо й культурно, ніколи не пока­зуючи своєї вищости. Наказ мусить бути розумний і розумно виданий, бо за це відповідаєш перед пласто­вою старшиною, яка дбає про цілий пластовий улад. Тому добре зробиш, якщо перед виданням важливішо­го наказу порозумієшся з членами гуртка, з кимось досвіднішим за Тебе (передусім із впорядником) тощо. Розуміється, що можеш видавати накази теж на влас­ну руку, якщо Ти певний, що наказ відповідає добре ідеї і цілям Пласту.

Важливо Тобі знати, що рішення гуртка, схвале­ні більшістю голосів, є аж тоді правосильні, тобто обов’я- зуючі, коли Ти оповістив їх у формі свого наказу за своєю відповідальністю. Як провідник мусиш дбати про те, щоб у гуртку панував щирий, дружній пластовий настрій, так під час гурткових сходин, прогулянок і т. п., як теж у взаємному відношенні членів гуртка. Буває часом, що гурток вирішує якусь пропозицію, яка не є суперечна з пластовою ідеєю, одноголосно чи більшістю голосів, але Ти особисто є проти неї, Тоді не треба Тобі протиставитися волі більшосте, але можеш наказати записати свій погляд у цій справі в протоколі сходин з поданням причини. Тим Ти пере­носиш відповідальність за рішення на гурток. Те все у випадку, коли Ти не зміг би переконати більшосте, а внесок сам собою не порушував би нічим приписів, за­кону й ідеї Пласту. Якщо пропозиція не є нагла, то добре попрохати когось пластово досвіднішого про його гадку й пораду. Такою особою є Ваш впорядник. Він, у винятковому випадку, міг би вплинути на зміну чи затримати виконання якогось рішення — для добра гуртка.

Як провідник з правила відкриваєш і закінчуєш (закриваєш) гурткові сходини, вправи, прогулянки то­що. Все ж таки Ти можеш, а навіть і час від часу по­винен визначувати (найкраще по черзі) інших друзів для ведення сходин, вправ, прогулянок, згідно з умо­вою і при Твоїй участі в приготуванні програми. Про­грами таких зустрічей треба давати до затвердження впорядникові чи пластовій старшині, відповідно до вказівок.

Також відповідно до вимог Ти обов’язаний здава­ти проводові куреня у визначених реченцях звіт з діяльносте гуртка. Крім цього мусиш дбати, щоб гур­ток як слід виконував накази, видавані пластовою старшиною. Твій обов’язок добре зрозуміти й уміти пояснити своїм друзям кожний такий наказ. Ти пови­нен дбати, щоб усі члени гуртка робили поступ у пла­стовому знанні й добували дальші пластові ступені. Мусиш теж цікавитися тим, як ведуть свою працю інші діловоди Твого гуртка.

Якщо помітиш якісь недоліки в діяльності гуртка, Ти повинен намагатися усунути їх сам або порадитися з впорядником чи з іншими пластовими зверхниками. Своєю поведінкою й характером Ти обов’язаний дава­ти друзям приклад. Іменем гуртка Ти виступаєш перед пластовими зверхниками і де треба заступаєш гурток. Ти навіть відповідаєш за здоров’я й життя членів під час пластових зайнять.

До деякої міри Ти маєш право остерігати неслух­няних членів, але тільки в порозумінні з впорядником. Взагалі мусиш познайомитись із приписами Твого діло­водства, докладно окресленими правильником УПЮ.

Якщо гурток погодиться прийняти нового члена, то Твоє діло виконати все зв’язане з його прийняттям. Ти мусиш перевірити, чи курінна старшина згідна при­йняти того члена до Пласту, мусиш прийняти від нього письмову згоду батьків чи домашньої опіки на присту- плення його до Пласту. Потім повідомляєш його, коли має прийти на сходини гуртка, і впроваджуєш його в діяльність гуртка, пильнуючи, щоб члени гуртка по­дружньому його прийняли і з ним як з другом пово­дилися.

Про прийняття нового члена Ти повинен повідо­мити провід куреня. Щоб полегшити собі докладний перегляд усіх потрібних Тобі як провідникові подро­биць про кожного члена Твого гуртка, зробиш собі записник провідника гуртка (наприклад, Гуртка Бобрів) Пластового Куреня ім. (наприклад, П. К. Сагайдач­ного), в якому призначиш кожному членові дві-три сторінки за таким, скажімо, зразком:

Tysovskyj_Oleksandr_Zhyttya_v_Plasti_1961-7

Цей записник — власність гуртка. Його Ти обов’я­заний передати у чистому, дбайливому стані своєму наслідникові для дальшого ведення, а якщо вже не ста­ло б у ньому місця на записки, то треба віддати його за посвідкою чи до пластового архіву, чи пластового му­зею, чи зв’язковому куреня, взагалі під певну пла­стову опіку, бо це важливий документ.

Заступник гурткового і гуртковий суддя

Заступник гурткового допомагає гуртковому про­відникові в його обов’язках. Але при тому він веде теж дуже важливе й почесне самостійне діловодство.

Заступник гурткового є одночасно сторожем пла­стового правопорядку (гуртковим суддею), тобто має дбати про те, щоб він і всі в гуртку поводилися завжди по-пластовому. Він слідкує за тим, щоб гурток дотри­мувався пластових приписів, щоб виконував накази старшини, щоб друзі підкорялися вимогам пластового закону, щоб зберігали пластову тайну тощо.

Він має право і теж обов’язок ставити пропози­ції на відзначення членів гуртка за особливо добру пластову поставу чи за виконання якогось діла. У ви­падках порушення пластового правопорядку він про­понує теж пластову пересторогу.

Тому, коли Тебе вибрали заступником гуртково­го, то знай, що Твоє діловодство — це одночасно на­ука, як стояти на сторожі закону і як бути по-пластовому, тобто прихильно і дружньо справедливим. Не зважаючи зовсім на те, котрий друг Тобі миліший, Ти обов’язаний оцінювати як слід, яка поведінка, яке ді­ло, яка чинність і т.д. згідні з пластовим законом, пла­стовими приписами, пластовою ідеєю, а що не згідне.

Щоб добре виконувати це діловодство, мусиш вивчити пластові закони і завжди їх дотримуватись при вирішуванні справ, а не керуватись своїми, часом надто лагідними, часом надто суворими почуваннями.

Завжди вислухай виправдання того друга, пове­дінку якого маєш оцінювати, але спокійно відрізняй правду від неправди, щирість від викрутів, і розваж умови, серед яких Твій друг із гуртка виконав або не виконав чогось як слід.

Яким Ти будеш сторожем правопорядку, таким буде гурток і його члени. Пильнуй, щоб гурток вико­нував свої рішення, якщо їх не відкликав і не змінив; щоб сходини й інші зустрічі гуртка відбувалися в умовлений час. Добре пильнуй, щоб у гуртку пану­вала дружня згідливість і щоб із поведінки членів не виходила яка шкода для гуртка або й цілого Пласту.

Важливо, щоб Ти вмів упору добрим, переконли­вим словом запобігати шкідливій поведінці чи поганим поступкам членів гуртка.

Якщо Твої заходи не вдаються, якщо, не зважа­ючи на Твої завваження, нема у котрогось з членів Твого гуртка ні доброго виправдання, ні поправи, то Тобі доведеться ставити в гуртку пропозицію, щоб тому членові гуртка дати пластову пересторогу. Не за­бувай, що в УПЮ Ти і Твої друзі з гуртка поволі засво­юєте нелегкі прикмети пластуна. Значить, не можна поспішати з такими пропозиціями в випадках пласто­вої неповноцінности того чи іншого друга.

Як поступаємо в Пласті у випадках порушення пластового закону, ми з’ясували в розділі про пласто­ві перестороги. Твоїм обов’язком є усвідомлювати про шкідливість непластової поведінки кожного, хто не знає, чи забуває, чи не зважає на вимоги, які ставить до нього його приналежність до українського Пласту. Одначе не роби того непривітним, суворим, відштов­хуючим способом. Не приймай такого тону, наче б Ти сам уже осягнув вершок досконалости і наче б Тобі вже не можна було нічого закинути. Очевидно, намагай­ся бути добрим прикладом того, до чого накликуєш інших, але теж не соромися признатися, що Тобі не вдалося щось зробити «по-пластовому». Покажи, що Ти і себе ставиш на рівні з іншими друзями перед пла­стовими законами. Тому не кажи другові: Роби так або не роби цього, лише кажи: Робім так, а не робім того, бо такий припис чи такий закон у Пласті.

А ще важливіше пильнувати і, справедливо, по-пластовому оцінювати те, що Твої друзі з гуртка ро­блять добре, за пластовими приписами і законом. Ти маєш, наприклад, оцінювати виконані членами т. зв. «добрі вчинки» і що якийсь час на сходинах здавати в прияві впорядника звіт з тих Твоїх оцінок. Знай до­кладно, хто з Вас і чим заслужився для гуртка, скільки у кожного вписаних хрестиків за пластові досягнення, а скільки рисок за непластову поведінку, і просліджуй, хто з Вас які поступи робить у пластуванні. Про це розкажи на сходинах гуртка так, щоб все таки нікого особисто не засоромлювати чи не ображати, а радше підбадьо­рювати.

Для доброго виконування Твого, як бачиш, дуже важливого й відповідального діловодства зладь для гурт­ка «Книгу заступника гурткового». Так, як книга гурткового, вона є власністю гуртка і перехо­дить від одного до другого заступника гурткового, що згідно з вибором друзів стає його наслідником. Її треба зберігати в повному порядку і вписувати в неї все по­трібне негайно і впору — найкраще по кожних сходинах. У ній має бути зображена оцінка пластової постави всіх членів гуртка. Тому все, що в неї вписуєш, мусить бути до подробиць точне і повне.

Для прикладу подаємо дві сторінки такої книги. До­кладні приписи про книговедення в гуртку і в курені знайдеш у правильнику УПЮ.

Tysovskyj_Oleksandr_Zhyttya_v_Plasti_1961-8

Гуртковий писар

Як писар гуртка Ти обов’язаний записувати й збе­рігати все, що дає картину гурткового життя, що скла­дається на історію Твого гуртка. Важливо й цікаво кожному, не лише з Вас, членів гуртка, а загалом ці­лому Пластові переглядати ті матеріали: записки, про­токоли, світлини, письма тощо й бачити минуле, вчи­тися з нього, набирати досвіду на майбутнє. І Тобі самому буде цікаво поглянути колись пізніше, може, в пластовому музею, на свою працю в гуртку й прига­дати собі давніші часи, колишніх друзів, поцікавитися тим, де вони, чим займаються тощо. Тому виконуй це діловодство дбайливо, вірно, як найкраще зумієш, з докладними датами й з усіма матеріялами, що їх можна зберегти, укладеними хронологічно (так, як у часі во­ни наступають). У записках можеш вписувати теж свої замітки, але розумно, щоб Ти потім перед іншими не соромився. Всі письма, світлини, копії писем гуртка тощо переховуй в окремій течці в безпечному місці.

Це буде гарна картина з життя Твого власного й Твоїх друзів. Того труду не пожалієш. Отже перша річ: зладь не замалу книгу п.н. «Протокольна книга Гуртка Бобрів (чи інакше) 3. Куреня УПЮ ім. гетьмана П. К. Сагайдачного (чи інакше)». У цій книзі будеш запи­сувати короткими, але змістовними реченнями все, що робиться й говориться на пластові теми на гурткових сходинах чи інших зустрічах самого гуртка або спільно з іншими пластовими гуртками. Якщо у Вас немає окре­мого гурткового альбому, можеш прикрашувати її та­кож світлинами, пам’ятниками з мандрівок тощо. Тут Тобі приклад, як пишеться звіт (протокол) з гурткових сходин:


Гурткові сходини

15 лютого 1958 р., година 6:30 – 8:15 вечора, в курінній домівці.

Веде гуртковий, пл. уч. А. Дужий.

Неприсутні: прих. Задорожний — виправданий (простуда), прих. Іваненко — виправданий (наука), уч. Рибак — невиправданий.

Сходини переведено згідно з наміченою програмою, а саме:

ВІДКРИТТЯ: По відкритті і звіті другові впорядникові гуртковий прочитує наказ курінного в справі одноденної зимової мандрівки (22. II. 58). Заступник гурткового, Р. Тис, подає до відома признання хрестиків і рисок: І. Зело +3 (гра), Т. Фощенко +2 (передбачливість), Д. Іваненко -2 (спізнення).

ГУТІРКА: Прих. Ст. Чорний оповів цікаві пригоди із про­читаної книжки п. н. «Бог вогню». Дискусія, якою проводив друг впорядник, виказала, що герой повісти мав багато пластових при­кмет.

ГРА: На доручення гурткового прих. І. Зело переводить гру, яку підготував, а саме «читання на віддаль» (Петра Франка: Гри й забави). Найкраще виконали друзі прих. Ст. Лев і Р. Тис.

ПІСНЯ: Гурток вивчав пісню «Від синього Дону до си­вих Карпат». Було дуже цікаво, бо друг впорядник приніс звукоприймач, що записує голос на магнетну ленту. Ми співали до мікро­фону, а потім слухали свого співу. За третім разом вийшло не­погано.

РУЧНА ВПРАВНІСТЬ: Гуртковий, пл. уч. А. Дужий, при­ніс на сходини модель літака, який він сам зготував, і оповідає нам, як він його зробив, звідки дістав взір, матеріял і інші деталі. Дуже гарний літак-джетовик. Друзі Зело і Фощенко постановили зробити спільно ще один, але трохи більший.

ВНЕСКИ І ЗАПИТИ, РІЗНЕ: Друг Ст. Розум подав внесок, щоб гурток видав гектографований журнал «Бобри», яким ми могли б обмінюватись з іншими гуртками. Рішено обдумати справу впро­довж тижня, а на наступних сходинах вирішити, устійнити назву й інші подробиці.

Заступник гурткового, Р. Тис, звернув увагу, що гурток досі не виконав свого рішення в справі висилки листа до гуртка такої самої назви «Бобри» в Австралії. Рішено, що гуртковий писар при допомозі гурткового зготовить чорновик цього листа впродовж тижня, а на наступних сходинах його прочитаємо, справимо і якнайскоріше вишлемо.

ВПОРЯД: Друг впорядник перевів з гуртком декілька нових вправ впоряду на вільному повітрі. Там сходина закрито пластовим привітом.

пл. уч. А. ДУЖИЙ (гуртковий)


Гуртковий скарбник

Навчися орудувати несвоїми грішми і зберігати їх. Не Твій гріш у Твоїх руках — це свята річ. Багато чи мало тих грошей, Ти мусиш їх берегти і кожної хвилини бути готовий здати про них докладний звіт.

Якщо їх більше, тоді треба Твому гурткові стати членом ощадного товариства і тримати гроші там.

Але звичайно невеличкий буде той капітал у Твоїх руках як гурткового скарбника: дрібні вкладки членів, може, з їхнього власного заробітку, частіше з заробітку їх батьків. Та все таки за якийсь час зможете придбати гурткові не одне таке, чого один член сам для себе не зміг би придбати, а в гуртку можуть усі спільно цим користуватись. Це може бути бібліотека з цікавими книжками, може, м’яч, може, шатро для прогулянок, мо­же, фонд на спільну мандрівку, може, хвилева підмога другові і без числа інших потреб. Треба лише, щоб Ти сумлінно й певно зберігав ней гуртковий капітал, щоб Ти орудував ним лише в порозумінні з гуртком, по змозі за порадою досвідних і довірених старших осіб. Важливо, щоб Ти докладно вів рахунки і щоб Ти теж придумував, як можна б цей капітал побільшити. Бо, наприклад, можна за ці гроші закупити якийсь при­лад, що ним міг би гурток, чи один-два його члени, за­працювати дальші гроші і то більше, ніж можна зібра­ти з членських внесків.

Часом, буває, якийсь на погляд добрий плян не поведеться. Не треба тим дуже журитися, лише поду­мати, як справу направити. Тільки не роби нічого з грішми на власну руку, а коли вдасться капіталом добре поорудувати, не тягни з того ніякої користе для себе. А теж не намагайся власними грішми заробляти тим самим способом і в тих самих умовах, як вдалося заро­бити гуртковими грішми. Скажемо: не роби гурткові «конкуренції».

Гурткові гроші тримай завжди цілком окремо і ні­коли не мішай з ними будь-яких інших, наприклад, вла­сних грошей. Ніколи не позичай собі самому гурткових грошей. Кожної хвилини будь готовий здати докладний рахунок зі стану гурткової каси і домагайся сам що якийсь час перевірки своєї діяльности. Якщо хтось мав би якісь сумніви щодо стану гурткової каси, не обра­жайся, лише поясни все докладно й певно. Переховуй дбайливо й безпечно всі касові документи і в усіх ви­падках домагайся докладних посвідок. Сам теж видавай докладні посвідки на гроші, що впливають до каси.

Навчися співдіяти з гуртковим провідником. Хай він підпише Тобі кожну посвідку на кожен видаток і Твою записку прибутку до каси. Треба, щоб Ти при­дбав для гуртка відповідну касову книгу і в ній запи­сував по порядку окремо витрати, окремо прибутки так, щоб при перевірці згоджувалися всі рахунки, сума при­бутків, сума витрат і стан каси.

У касовій книзі не вільно нічого вимазувати, а як уже трапиться помилка, то краще перекреслити (не за­тирати до непізнання!) й справити.

Гуртковий домівкар-господар

Домівкар-господар є заступником і помічником скарбника.

Якщо так щасливо складається, що Ваш гурток має сам або на спілку з іншими гуртками постійну кімнату, де Ви можете відбувати Ваші сходини і можете зберігати Ваші гурткові речі, як бібліотеку, гурткові книжки, прогулянкове знаряддя тощо, то Твоїм як господаря діловодством буде дбати про все, що потрібне для утри­мання цієї домівки в пластовому ладі. Отже, треба, щоб Ти сам або в співпраці з іншими господарями гуртків чи з курінною старшиною подбав про якесь обладнання, тобто стіл, крісла, шафу чи полицю, вішало на одяги й інші речі, а далі про якість прикраси на стіни. При­краси з паперу недобрі. Вони нетривкі, поскручують­ся й незабаром припадуть порохом, подеруться. Кра­ще, щоб їх не було. Хай буде не багато прикрас, але гарні й такі, що їх можна утримати в ладі. Хай теж усе інше буде в ладі, чисте, незапорошене, кожна річ завж­ди на своєму місці. Пригодиться теж таблиця на дбай­ливо написані оповістки.

Подбай, щоб долівка була чиста, щоб була вити- рачка до ніг, і припильнуй, щоб кожний, входячи, ви­тирав перед дверима ноги й не вносив до домівки бо­лота й пороху.

Ти обов’яізаний домівку відчиняти, коли треба, опісля припильнувати, щоб гурток спільно домівку по зайняттях прибрав. Завжди, коли виявиться потреба більшої роботи, маєш право запросити собі інших чле­нів до помочі. Твоя річ думати, що в домівці треба зробити. Але виконання того, якщо в Тебе замало си­ли чи часу, це обов’язок усіх членів гуртка. Всі по­винні помогти, порадити, звідки взяти обстановку, як її в потребі доставити, як треба прикрасити домівку тощо.

Але не забудь шанувати домівку чи позичену обстанову як чужу власність. Шануючи ці речі, можете заслужити собі на дальшу, ще кращу поміч господа­рів дому. На позичені речі дай посвідку, а випадкові пошкодження негайно задовільно- направляйте, якщо треба, то й на кошт гурткової каси. Якщо пошкоджен­ня спричинив член гуртка через свою непластову по­ведінку, (наприклад, розбив шибу або лямпу, граючись у домівці м’ячем), то цей друг обов’язаний негайно або в окресленому реченці заплатити направу або звер­нути видаток гуртковій касі. Продовження реченця можливе лише на письмову заяву батьків. Добре зро­биш, якщо оповістиш правильник уживання домівки і передбачиш в ньому подібні випадки пошкодження чи нелад. Якісь більші зміни в кімнаті домівки, які спри­чинювали б пошкодження стін і т. п., наприклад, вби­вання гаків на годинник чи полицю тощо, вимагають конче дозволу чи поради господаря пластового дому або власника кімнати.

Мусиш теж дбати про все те, що могло б грозити якоюсь небезпекою: електричні лямпи, прилади, часом водогінні і газові крани. Небезпека може бути теж від печі, дров, вугілля, від жевріючих сірників, що можуть впасти до смітника, і т. п. Твоя річ знати, передбачува­ти, думати, остерігати й забезпечувати перед усіма не­безпеками.

Твоя теж справа як господаря й домівкаря пильнува­ти, щоб сусіди не нарікали на поведінку або хоч би й правильну діяльність гуртка (наприклад, голосний сміх, надто голосні дискусії, спів у невідповідну пору). Це можна оминути пластовою поведінкою членів гуртка, деяким притишенням розмов, добиранням відповідні­шої години на сходини або теж порозумінням із сусі­дами чи друзями, що мають домівки в сусідніх кімна­тах. На випадок вийнятково! прикрости, заподіяної комусь із сусідів, треба конче попрохати у них вибачен­ня і подбати, щоб це більше не повторювалося (на­приклад, вигуки членів у коридорі після сходин і т. п.) У таких справах порозумівайся з провідником гуртка, із впорядником чи господарем дому.

Про все те мусиш відповідно, по-пластовому дба­ти, якщо за дозволом уживаєте на обмежений час ви­зиченої Вам кімнати, чи то в приватному помешканні, наприклад, у батьків одного1 з друзів, або залі у якійсь установі, чи деінде. Коли після сходин залишите за Тво­їм старанням кімнату чи залю в повному ладі, прові­трите її, зачините і завернете ключі, кому треба, то мо­жете сподіватися, що не буде Вам важко вдруге або й постійно дістати дозвіл відбувати свої зустрічі там або, за порукою, деінде. Найкращою і найпевнішою пору­кою за Вас буде культурна поведінка гуртка, а в тому і добра слава Пласту.

Якщо Ви як гурток маєте право користатися пла­стовою домівкою куреня, до якого- належите, то треба Тобі підчинятися вимогам курінного домівкаря й полег­шувати йому працю Твоєю допомогою як гурткового домівкаря й допомогою цілого гуртка, якщо потрібно. Курінна пластова домівка ще більше, ніж гурткова, дає свідоцтво пластового вироблення членів даного куреня.

Провідник гуртка і добровільні діловоди

Гуртковий провідник, коротко гуртковий, заступ­ник гурткового, гуртковий писар, гуртковий скарбник і гуртковий домівкар-господар творять разом «провід гуртка», який у першу чергу радиться в справах, які важко приходиться поладнати одному діловодові. Чого провід не може вирішити, з тим звертається до гуртка, до впорядника, а далі до куреня і зв’язкового.

В гуртку можуть бути ще діловоди, які, щоправда, до проводу гуртка не належать, але за добровільною згодою виконують якусь постійну працю для гуртка. Так може хтось погодитись дбати про гуртковий альбом фотографій та ілюстрацій, другий може як помічник господаря дбати про спортовий виряд гуртка. Хто ціка­виться філателісткою, може збирати різні поштові мар­ки, що їх приносять друзі, і дбайливо вкладати у від­повідний зшиток, власність гуртка. Інший, що відзнача­ється музичним обдаруванням, може дбати про добір пісень і їх вивчення. Знову ж юнак, що добре вміє май­струвати, може навчати друзів, як будувати моделі літа­ків, човнів тощо.

Оприлюднено в Без категорії

Відзначення в Уладі Пластового Юнацтва

Заслужити на відзначення — це вже щось куди більше, ніж хрестики за Твою пластову діяльність.

У вимогах до пластових проб нема такої точки, щоб пластун мав виказатися якоюсь кількістю пластових відзначень. Пластові відзначення не є нагородою за „пластовість” пластуна. Його пластова діяльність є його добровільним і безкорисним зобов’язанням поводитися в міру своїх сил якнайкраще згідно з духом пластового закону, для добра українського народу і добра власного. Вже сама назва  „пластуна” як члена пластового уладу, а далі признані ступені й відзнаки успішно відбутих пластових проб є для нього почестю й незаперечним признанням заслуги. Окремі пластові відзначення мають на меті підкреслити зразковість пластової діяльности як доброго прикладу для інших, як виконувати пластовий закон. Пластовий закон з’ясовує словами, які повинні бути характер і поведінка пластуна. Відзначений пластун має бути для нас живим прикладом пластуна, який цей закон у житті виконує. Це зрозуміємо, коли приглянемося, кому, за що і як признаємо в Пласті відзначення. Отже в УПЮ ми ввели такі роди відзначень:

Четверте пластове відзначення

vidzn_4Дають звичайно пластунові юнакові, що має принаймні ступінь учасника, а в вийняткових випадках може його отримати й прихильник за пластову працю на терені пластового гуртка в одній з таких ділянок:

 1. Укладання і переводження зразкових програм пластових сходин, що можуть бути зразком і прикладом для наслідування.
 2. Зразкове ведення гурткового діловодства (впродовж не менше шести місяців).
 3. Зразкове виконування пластових вправ та інших пластових зайнять у рамках пластового гуртка.
 4. Оздоблення пластової домівки власноручно виконаними виробами.
 5. Виголошення добре опрацьованих гутірок на сходинах гуртка.

Четверте пластове відзначення дає за згодою впорядника провід пластового гуртка на пропозицію одного з членів. Може дати його теж рада гурткових або зв’язковий куреня з власної ініціативи.

Форма цього відзначення — дубовий листок, що його носять над лівою кишенею пластової сорочки, і супровідне письмо з поданням причин відзначення. Це відзначення дають на святкових сходинах гуртка і реєструють його в курені (в особливій картотеці кожного юнака) і в пластовому коші.

Третє пластове відзначення

vidzn_3Дають пластунові юнакові щонайменше зі ступенем учасника за пластову працю на терені пластового гуртка або пластового куреня чи новацького гнізда в таких ділянках (в одній або в усіх):

 1. Добре ведення пластового гуртка в підготові до 1-ої пластової проби.
 2. Добре ведення праці з новаками.
 3. Зразкове ведення одного з курінних або таборових діловодств.
 4. Зразкове ведення вправ і зайнять із пластовим куренем.

Третє пластове відзначення дає рада гурткових, за згодою зв’язкового, з власного почину, на пропозицію одного з членів куреня або інших пластунів. Його може дати також провід табору, в порозумінні зі зв’язковим куреня, за діяльність при організації та веденні табору.

Третє пластове відзначення проголошують на сходинах або збірці цілого куреня, а коли його дано за працю в таборі, його проголошують двічі: при закінченні табору і на збірці куреня та вписують в особисту картотеку юнака в курені і в коші. Форма цього відзначення — калиновий листок, що його носять над лівою кишенею пластової сорочки, і супровідне письмо з поданням причин відзначення.

Друге пластове відзначення

vidzn_2Надають пластунові щонайменше зі ступенем розвідувача за працю на терені пластового куреня або обласного пластового табору. Це відзначення можна отримати за:

 1. Зразкове ведення пластового куреня.
 2. Зразкову і довготривалу працю з новацтвом.
 3. Зразкове ведення одного з діловодств в обласному таборі.
 4. Заснування і ведення нового пластового гуртка.

Друге пластове відзначення дає станична пластова старшина на пропозицію ради гурткових або коменданта обласного пластового табору, в порозумінні зі зв’язковим і з відома крайового коменданта пластунів. Це відзначення реєструють у курені, в коші і в картотеці крайового коменданта пластунів.

Форма цього відзначення — гриб-моримух, що його носять над лівою кишенею пластової сорочки, і супровідне письмо з поданням причин відзначення. Це відзначення отримує пластун на збірці пластової станиці або на обласній пластовій зустрічі.

Перше пластове відзначення

vidzn_1Дають за одну з таких заслуг:

 1. Заснування пластового куреня і зразкове його ведення.
 2. Заснування гнізда новаків і зразкове його ведення.
 3. Підтримання пластового духа в тяжких умовах.
 4. Надзвичайно важливу й цінну працю для УПЮ або УПН.

Щоб здобути це відзначення — пластун повинен мати ступінь пластуна скоба.

Перше пластове відзначення дає крайова пластова старшина на пропозицію станичної старшини і в порозумінні зі зв’язковим та радою гурткових.

Форма цього відзначення — блискавка, що її носять над лівою кишенею пластової сорочки, та супровідне письмо із поданням мотивів відзначення. Це відзначення проголошують в урядових вістях крайової пластової старшини і реєструють у курені, в коші і в крайового коменданта пластунів.

Усі ці чотири пластові відзначення можна отримувати без огляду на черговість більше разів, але за окремі діла і діяльність в рамах даного діловодства тільки один раз.

Крім чотирьох вище згаданих пластових відзначень, пластуни юнаки можуть отримувати ще:

273px-Plastove_vidznachennja_Bronzovyj_KhrestВІДЗНАЧЕННЯ ЗА ВИЗНАЧНИЙ ЧИН (врятування життя в небезпеці або інший геройський вчинок) у формі БРОНЗОВОГО ХРЕСТА ЗА ГЕРОЙСЬКИЙ ЧИН, що його дає на пропозицію крайової пластової старшини Начальний Пластун.

Plastove_vidznachennja_Zaliznyj_KhrestВІДЗНАЧЕННЯ ЗА ХОРОБРІСТЬ (мужність) у боротьбі за Батьківщину у формі ЗАЛІЗНОГО ПЛАСТОВОГО ХРЕСТА. За поляглих геройською смертю Залізний Пластовий Хрест отримує або родина поляглого пластуна, або його курінь. Надає цього хреста на пропозицію куреня і кравової пластової старшини або на пропозицію Головної Пластової Булави – Начальний Пластун.

Оба ці відзначення реєструють у курені, в коші, в крайового коменданта пластунів і в головного булавного пластунів та проголошують в урядових вістях КПС і ГПБ.

Юнакові, що отримав пластову пересторогу, не можна дати пластового відзначення впродовж шести місяців від її проголошення.

Оприлюднено в Без категорії

Будь громадянином

Кожний пластун повинен бути добрим громадянином своєї батьківщини й усього світу.

Для того ти вже хлопцем мусиш починати дивитися на всіх інших хлопців як на своїх друзів: пам’ятай, що всі ви, багаті чи бідні, з міста чи села, — повинні стояти пліч-о-пліч за свою батьківщину. Якщо ви розрізнені між собою, ви шкодите своїй батьківщині. Мусите усунути всі суперечки між собою.

Якщо гордуєш іншими хлопцями тому, що вони походять з біднішого дому, як ти, тоді ти – сноб. Якщо ти ненавидиш інших хлопців тому, що вони народились багатшими, як ти, тоді ти — нерозумний.

Кожний з нас мусить зайняти своє місце на світі так, як його застав, і мусить зробити на тому місці все, що в його силах, та мусить співпрацювати з іншими навколо себе.

Ми дуже подібні до цеглинок у мурі: кожний з нас має своє місце, хоч, може, воно видається малим у такому великому мурі. Але як тільки одна цеглина розкришиться чи впаде з свого місця, на долю інших починає припадати неспівмірний тягар, з’являються щілини, і вся стіна розхитується.

Слони з Бірми можуть дати лекцію всім народам землі. Співпрацюючи, вони можуть підняти найважчий тягар

Слони з Бірми можуть дати лекцію всім народам землі. Співпрацюючи, вони можуть підняти найважчий тягар

Не будь надто боязкий, щоб іти вперед. Коли ж вступиш на цей шлях, будеш мати розчарувань без міри.

Працюй для добра своєї батьківщини чи підприємства, що ним ти зайнятий, і переконаєшся, що роблячи це, ти осягнеш всяку мету і кожний успіх, що їх собі бажаєш.

Готуйся, ставлячись уважно до предметів, що їх учать тебе в школі – не для того, щоб вони тобі, може, подобались, – але тому, що вдосконалюватися – це твій обов’язок перед батьківщиною. Так берись до математики, історії і навчання мов, і робитимеш успіхи.

Не думай про себе, але думай про свою батьківщину й про те добро, що його має давати саме твоя праця іншим людям.

А коли виростеш…

Опісля, коли виростеш, дістанеш виборче право і братимеш участь у правлінні своєю батьківщиною.

І не один з вас буде схильний автоматично належати до тієї політичної партії, до якої належить твій батько чи приятель. Я на твоєму місці ні в якому разі не зробив би так. Я вислухав би кожну партію, що вона хоче сказати. Бо коли слухаєш, що говорить тільки одна партія, то напевно будеш думати, що лиш вона добра, а всі інші погані. А коли послухаєш, що говорить інша партія, то можеш подумати врешті, що ця добра, а перша ні.

Річ у тому, щоб вислухати всі партії, а не датись перемовити тільки одній з них. Будь мужем, займи якесь власне становище і сам виріши, котра з них, на твою думку, найкраща для всієї батьківщини – а не для якоїсь малої, тільки місцевої справи — і тоді голосуй за цю партію, поки йде правильним шляхом, тобто поки працює для добра батьківщини.

Деякі нові політики обманюють багатьох людей якимись новими ідеями. Ніколи не вір в ідею якоїсь людини, поки не розглянеш її всебічно. Крайні ідеї рідко бувають дуже добрі; шукаючи їх в історії, переконаєшся, що вже колись їх випробувано і що не завжди виявилися вони добрими.

Щоб збудувати батьківщину для тебе, твої предки важко працювали, важко боролись і важко вмирали. Не допустись до того, щоб вони дивились з неба вниз на тебе, як ти волочишся з руками в кишенях і нічого не робиш для того, щоб батьківщину гідно підтримувати.

Отож кожний на своє місце! Кожний грай свою гру!

Приятель всього світу.

Пам’ятай теж, що пластун — не тільки приятель своїх найближчих, але теж — “приятель всього світу”. Приятелі не поборюють один одного. Якщо складемо приязнь з сусідами в чужих краях по той бік моря, і вони матимуть цю приязнь до нас, ми не захочемо одні одних поборювати. І це найкращий спосіб, як запобігти майбутнім війнам і забезпечити сталий мир.

Одна з причин, що призводить до воєн, та, що люди з різних країн дуже мало знають особисто одні одних, а їх уряди кажуть їм, що єдиноправильне – воювати. Отож вони й воюють, а потім про це страшенно шкодують.

Якби вони були добрими друзями під час миру, то краще розуміли б одні одних, і ніколи не дійшло б поміж ними до сутички.

Тепер, завдяки новітній комунікації, літакам і радіо, подорожувати стало багато легше, віддалі стали багато менші, і народи різних країн мають кращу нагоду ближче пізнавати одні одних.

Пластовий рух - це світове братство. Деколи, на Джемборі, можеш мати нагоду стрінутись з пластунами різних націй

Пластовий рух – це світове братство. Деколи, на Джемборі, можеш мати нагоду стрінутись з пластунами різних націй

Далі, між націями поширився пластовий рух для хлопців і дівчат. Як пластуни ми можемо відвідати майже п’ятдесят різних країн у світі і в кожній з них ми можемо знайти братів-пластунів, які діють згідно з таким же Пластовим Законом і Присягою і виконують таку ж пластову працю, як і ми. Вже тисячі пластунів різних націй подорожують іншими країнами і регулярно відвідують одні одних. Вони радіють з того, що пізнають чужі краї і, що ще важливіше, пізнають одні одних як приятелів, а не лише як “чужинців”.

Світове братерство пластунів

Як пластун ти стаєш членом великої армії хлопців багатьох національностей і матимеш приятелів у всіх частинах світу.

Це братерство пластунів у дечому буде подібне до братерства хрестоносців. Пластуни з усіх частин світу – це амбасадори доброї волі, що нав’язують дружні зв’язки та ламають перегороди рас, віровизнань і класів. Це справді величезний хрестоносний похід! Я раджу тобі спричинятись до того з усіх своїх сил, бо ти швидко станеш мужем і, коли постануть суперечки поміж націями, на тебе впаде тягар відповідальності.

Війни навчили нас, що завжди доходить до жорстокого протистояння, коли одна нація прагне накинути свою власну волю іншій. Ряд пластових світових Джемборі й інших зібрань пластунів з багатьох країн навчив нас, що прихильність і єдність постають тоді, коли дотримуємося обопільної розуміння і взаємності. Ці Джемборі показали, які сильні вузли Пластового Закону поміж хлопцями всіх націй. Ми можемо разом таборувати, разом іти в мандрівку і всі разом втішатися радощами життя під голим небом, і таким чином скріплювати ланки дружби.

Якщо ж ми приятелі, ми не захочемо сперечатися і, плекаючи цю дружбу так, як вона була сцементована на наших великих Джемборі, ми готуємо шлях для вирішування міжнародних питань дискусіями мирного характеру. Це матиме життєвий і далекосяжний вплив на справу миру в усьому світі. Тому з посвятою всіх наших сил робім усе можливе, щоб нав’язати вузли приязні поміж пластунами всіх націй та допомогти розквітати мирові й щастю у світі та добрій волі поміж людьми.

Наш Пластовий Закон і Присяга, якщо їх справді запровадити в життя, усунуть усі причини воєн і суперечок поміж народами.

Роби те, що тобі належить

Тому й усі робім те, що є нашим обов’язком. Ті, що вже тепер пластуни, хай вирішать стати ще кращими пластунами не тільки в лісівництві та табірництві, але й у тому, щоб дотримуватися Закону й виконувати його. А коли ти ще не пластун, ходи з нами й приєднайся до цього щасливого братерства. Гряде велика доба, і ми потребуватимемо тебе!

Закінчення

Сподіваюся, що мені пощастило в цій книжці показати вам дещо з тієї принади, що її для всіх нас має пластування.

Я хочу, щоб ви відчули, що справжніми пластунами ви є тільки в пущі, де ви спроможні самі собі давати раду, а не тільки в курені під дбайливим доглядом гурткового і виховника.

Я знаю, що ви хочете бути на висоті свого завдання і самі робите своє діло; що ці давні дослідники й прикордонники відгукуються на пригодницький дух у вас; що, не зважаючи на всі модерні винаходи, ви хочете вийти власними силами, самі дбаючи за себе, втішаючись волею під голим небом.

Я саме намагався підказати вам, яким чином це все зробити і як допомогти вам стати справжніми мужами.

Пластування – це гарна гра, якщо взятися до неї з завзяттям та підійти правильно, з справжнім захопленням. Як і при інших іграх, ми побачимо, що також і від цієї гри зміцніють наші тіло, розум і дух. Але пам’ятайте: ця гра добра під голим небом, отож, як тільки матимете нагоду, виходьте на вільне повітря, і хай ЩАСТЯ і ДОБРЕ ТАБОРУВАННЯ йдуть з вами!

Оприлюднено в Без категорії

Пластові перестороги

Дуже неприємна річ говорити в Пласті, організації ідейної молоді, свідомої відповідальности за честь Пласту, про провини і кари за них. На жаль, всюди, де маємо діло з людьми, мусимо рахуватися з людською недосконалістю та помилковістю. І мусимо наш улад, нашу ідею берегти перед небезпекою з цього боку. Розуміється, знаємо докладно, що саме метою Пласту є виховання людини-громадянина і щось ще трудніше: самовиховання. А хто має виховуватися, той ще не є вихований отже може, й мусить помилятися, доки не навчиться, що й як треба робити. Але для самовиховання необхідна добра воля. Хто не хоче, той не може сам себе виховувати, ані не може нічого навчитися. Деінде можуть його примусити відповідно поводитися чи вчитися (наприклад, завданих лекцій). Але в Пласті член, в якого немає доброї волі, зовсім непридатний. У Пласті місце лиш для кмітливих, цікавих, здорових хлопців і дівчат, що хочуть засвоювати щораз більше пластових прикмет. Інших хай учить і виховує хто інший, а не Пласт. Тому в Пласті непотрібні нам кари, а вистачають  „перестороги”. Небагато їх і небагато разів їх повторюють, бо неохотними шкода труду й часу довго займатися.

Пластові перестороги, як і відзначення, призначені тільки для юнаків, що склали пластову присягу. При оцінці поганої поведінки прихильників УПЮ стосуємо тільки риски.

Пересторога є перш за все ствердженням, що юнак своїм учинком або поведінкою порушив своє пластове слово чести, яке врочисто склав перед друзями і на письмі. Надіючись, одначе, що це трапилося з причини ще неповного опанування своєї волі, тому що його скобині крила ще не розвинулись як слід, даємо йому змогу пізнати свою помилку і скріпити свою пластову поставу настільки, щоб це більш не повторилось.

Провину стверджуємо й даємо нагоду завернути з хибної дороги тому, хто провинився, найбільше тричі. Але робимо це у щораз рішучішій формі і різкішим способом, перед щораз ширшим колом друзів-пластунів. Коли ж тричі дана пересторога не мала успіху, тоді остаточно стверджуємо, що даний юнак зломив своє слово чести і цим заслужив на єдину пластову кару — виключення з Пласту.

Отож в Уладі Пластунів Юнаків ми устійнили такий спосіб давати перестороги:

Перша пересторога.

Ukraine_road_sign_2.2Якщо впорядник, або провід гуртка, завважує невідповідну поведінку або не надто різкий, але все ж таки непластоний вчинок юнака, що може бути наслідком ще неповної свідомости пластового слова чести, то впорядник чи провід обов’язаний звернути на це його увагу розмовою в чотири очі, без свідків. Одночасно можна записати йому в записник заступника гурткового відповідну кількість рисок за непластову поставу.

Коли ж після принаймні трьох таких довірочних розмов пластун все таки не виказує поправи або доконає вчинку, щодо якого немає сумніву, що він легковажно й свідомо порушив один із головних обов’язків пластуна чи одну з точок пластового закону, тоді цю справу на пропозицію заступника гурткового безумовно слід обговорити на сходинах гуртка. Провід гуртка, порозумівшись із впорядником, переводить доказ вини й дає першу пластову пересторогу, її слід вписати в особисту картотеку юнака і в гуртковому наказі подати до відома всім членам гуртка. Завданням усіх членів гуртка є всіма способами допомагати другові поправити свою поведінку. 

Друга пересторога.

Ukraine_road_sign_3.21Коли пластун знову провиниться супроти пластових обов’язків або супроти якоїсь точки пластового закону, то впорядник чи гуртковий провід має принаймні по одному довірочному завваженні зголосити це раді гурткових (через курінного суддю), а по переведенні слідства, порозумівшись із зв’язковим, може дати винному пластову пересторогу, її слід подати до відома всім членам куреня в курінному наказі і зареєструвати в особистій картотеці пластуна. Про другу пересторогу зв’язковий повідомляє батьків або опікуна юнака, бо вони можуть бути несвідомі його легковажних учинків і могли б мати виправданий жаль до пластового проводу, що не дав їм змоги допомогти юнакові привернути втрачену пластову поставу.

Третя пересторога.

Ukraine_road_sign_5.29.1У випадку ще одної провини, третю й останню пересторогу з попередженням про виключення дає винному булава кошового, по відповідному переслуханні і ствердженні вини на карному звіті перед кошовим (або іншим членом станичної старшини чи пластової групи, відповідальним за пластову виховну діяльність на терені даного осередку). До карного звіту, на який мають явитися також у потребі свідки провини, зобов’язаний зголосити винного суддя в порозумінні зі зв’язковим. Отримавши третю пересторогу, юнак має підписати відповідний протокол з визнанням своєї вини й проханням дати йому ще тільки один раз можливість поправитися. Цей протокол залишається в актах кошового. Третю пересторогу слід подати до відома на збірці коша або відповідним наказом, а батьків слід повідомити окремим листом від станиці (чи групи) з підписом кошового (чи провідника групи) і виразно зазначити, що це остання пересторога з попередженням виключення. Поведінкою такого юнака цікавиться особисто зв’язковий і двох членів його гуртка.

Перестороги на мандрівках і таборах.

Під час пластових таборів і мандрівок догану чи пересторогу може дати юнакові тільки комендант табору. Він обов’язаний негайно повідомити про це зв’язкового куреня. У випадках поважної провини на короткотривалих зустрічах комендант обов’язаний зголосити про неї на письмі зв’язковому куреня юнака з пропозицією дати пересторогу, одночасно подаючи свідків, потрібних для проведення слідства.

Як догану, так і пересторогу може комендант табору дати винному тільки на основі карного звіту, який відбувається, як правило, не раніше 24-ох годин після не-пластового вчинку. Карний звіт може також довести невинність обвинуваченого. На таборах чи мандрівках замість рисок за дрібніші провини комендант може доручити юнакові виконати щось потрібне для добра табору чи відмовити йому участи в деяких зайняттях або в грі загалу таборовиків.

У випадку, коли поведінка юнака загрожувала б здоров’ю чи безпеці його самого чи інших пластунів або перешкоджувала б у нормальних зайняттях у таборі, комендант може получити осторогу з одночасним відісланням юнака додому і негайним повідомленням про це батьків чи опікунів та зв’язкового куреня УПЮ.

Реєстр пересторог передає комендант табору чи мандрівки як додаток до звіту з проведеного табору відповідній пластовій владі, зокрема зв’язковим відповідних куренів.

Викреслення з УПЮ.

Викреслення не вважаємо в Пласті карою. Викреслюємо юнаків з Пласту:

 • коли вони не провиняються різко проти пластового закону, але з якихось, може, й проминаючих причин втрачають охоту пластувати, а не мають сміливости чи рішучости добровільно виступити з уладу юнаків;
 • коли пластун юнак (без виправдання) чотири рази не взяв участи у чергових, призначених для нього зайняттях;
 • коли не платив внеску — без виправдання — впродовж трьох місяців;
 • коли зголосив, що бажає виступити з Пласту, але не впорядкував як слід таких справ, як передача діловодства, вплата внесків тощо. Буває, що гурток не може ніяк зжитися з одним із своїх членів. Тоді рада гурткових допомагає йому найти інший, більш відповідний для нього гурток. Коли б це не вдавалося, то це дало б доказ, що пластове середовище йому не підходить. Йому залишається тільки просити про звільнення з Пласту, бо інакше пластовий провід був би примушений його викреслити.

Викреслений має право відклику до одного місяця від дати отриманий повідомлення про викреслення. Відклик треба подати до крайової пластової старшини через пластовий провід, що викреслив пластуна.

Викреслений юнак може бути наново прийнятий до Пласту, але на його прийняття, крім згоди ради гурткових, мусить бути згода крайової пластової старшини. Він вступає наново у ступені пластуна прихильника. 

Виключення.

Виключення з Українського Пластового Уладу є єдиною карою, яку стосують до пластуна юнака тоді, коли він, не зважаючи на всі отримані перестороги, далі діє на шкоду власну, шкоду інших пластунів і шкоду Пласту, або коли він свідомо так провинився, що стосування тільки пластових осторог було б залагідним засобом, а зокрема коли він зробив злочин, що порушує державний закон.

Кару виключення стосує рада гурткових за згодою зв’язкового або один з вищих пластових проводів у порозумінні зі зв’язковим. Кара виключення може бути у спеціяльннх випадках загострена не більше ніж три-місячним бойкотом. Товариський бойкот, який полягає в тому, що членам куреня не вільно до покараного юнака взагалі говорити і з ним приставати, це дуже гостра кара. Всі члени куреня мусять виконувати його солідарно. Тому бойкот мусить бути схвалений на курінних сходинах, а гурткові проводи (заступник гурткового) дбають про його суворе проведення.

Рішення про виключення слід доручити юнакові з точним поданням причин, а відпис переслати батькам. Виключений має право відклику до крайової пластової старшини до одного місяця від доручення повідомлення про виключення. Відклик треба вносити через пластовий провід, що виключив юнака.

Юнак, що його рішено виключити з Пласту, автоматично припинений у всіх своїх пластових правах аж до остаточного вирішення справи.

Після одного місяця від доручення юнакові рішення про виключення відпис рішення враз з евентуальним відкликом слід переслати до крайової пластової старшини для затвердження виключення або для розгляду відклику. Рішення крайової пластової старшини в справі виключення остаточне.

Оприлюднено в Без категорії

Курінь, його постання і провід

Коли в даному пластовому осередку постало де­кілька (2-4) юнацьких гуртків, з яких можна створити курінь УПЮ, тоді за почином кошового станиці уповно­важений крайовим комендантом пластунів зв’язковий скликає першу курінну раду для оснування підготов­ного куреня УПЮ.

Курінна рада

Курінна рада це збір усіх юнаків, членів тих гуртків, які творять чи будуть творити курінь. Вона полагоджує й рішає найважливіші справи. Перш за все вирішує осну­вання куреня, далі намічує якогось славного мужа з істо­рії України на майбутнього патрона, намічує курінну барву, обговорює плян праці та вибирає провід куреня.

Коли так оснований підготовний курінь наладнає як слід працю та правильно звітує про неї впродовж де­кількох місяців пробного часу, тоді може старатися, щоб його крайовий комендант пластунів затвердив, тобто дав порядкове число і вписав у реєстр куренів УПЮ. Для цього курінь мусить мати відповідну кількість заприся- жених пластунів учасників (приблизно половина кіль­косте членів, а найменше 12), довести, що вплачує пра­вильно членські внески, та скласти відповідну заяву, по­даючи поіменний список членів, проект на ім’я курінного патрона та проект на барви куреня.

Другу і наступні курінні ради вже затвердженого і правильно діючого куреня скликує обраний курінний провід як правило раз на рік.

Усі рішення курінної ради і вибір курінного проводу стають правосильними, коли їх затвердить зв’язковий чи відпоручник пластової влади.

Курінний провід

До курінного проводу входять: курінний, курінний суддя і курінний писар, вибрані курінною радою, які ра­зом з провідниками гуртків творять т. зв. раду гурткових.

77_2004_Provid_Kurenya_A4

Рада гурткових керує під наглядом зв’язкового діяль­ністю куреня.

Курінний допомагає зв’язковому й заступає його у всіх справах, які той йому доручить, та проводить з куренем плян праці, який намітила курінна рада і одо­брив зв’язковий. Якби на це важливе діловодство вибра­ли Тебе, то це було б великим вирізненням від Твоїх друзів і пластової влади. Ти проводив би сходинами ради гурткових, прилюдними виступами куреня, ку­рінними мандрівками і т. п. Ти приймав би звіт з діяль­носте гуртків та готував би звіт з праці цілого куреня. Тобі треба було б вести окремий записник курінного і вписувати в нього заплямовану працю, накази й до­ручення, які Ти видав у порозумінні зі зв’язковим, як і їх виконання. Ти мусів би дбати, щоб інші члени про­воду виконували як слід свої обов’язки, щоб курінь мав свою домівку, щоб майно і виряд куреня належно збе­рігалися — словом, Ти в постійному зв’язку із зв’яз­ковим, Твоїм безпосереднім пластовим зверхником, був би справжнім провідником і господарем цілого ку­реня. Зі своєї діяльности Ти мусів би здавати звіт на курінній раді, перед усіма друзями, що Тобі доручили провід. їх довір’я до Твого провідницького хисту Ти мусів би вповні виправдати.

Курінний суддя — це другий з черги старшина курінного проводу. Він заступає курінного, але головнейого завдання бути на сторожі пластового закону і пла­стового правопорядку.

Він реферує на раді гурткових прийняття нових членів, признавання пластових ступенів і заприсяження членів. Він пропонує відзначення, перестороги тощо. Для цього він веде докладний реєстр (картотеку) чле­нів куреня і кожночасний стан, т. зв. пластову гото­вість цілого куреня.

Діловодство курінного судді дуже почесне, але й відповідальність на ньому дуже велика. Він мусить бу­ти живим прикладом доброї пластової постави, спра­ведливости і дружньої поведінки. На нього звернені очі всіх друзів — членів куреня, пластової влади і всіх, що знають, яке діловодство йому доводиться вести.

Курінний писар, попри обов’язок вести курінну про­токольну книгу і хроніку, виконує теж чинності, які в гуртку полагоджує скарбник. Він веде курінну касу, розпляновує господарку і ставить внески на раді гурт­кових на закупно потрібних куреневі речей чи виряду. Він має теж полагодити потрібні закупи.

Він дбає теж про гарний вигляд, прикрашення й улаштування курінної домівки та веде записник курін­ного майна. До нього належить теж перевірка праці гурткових скарбників.

У куренях, де більше адміністративної праці, ку­рінна рада може вибрати окремого курінного скарбника.

Окрім цих діловодів, що входять до ради гурткових, курінна рада вибирає хорунжого і в потребі інших ді­ловодів для особливих справ.

Хорунжий куреня опікується курінним знаменем та курінним стягом і виступає з ними під час виступів і свят куреня разом з двома кожночасно визначуваними курінним юнаками.

Він має дбати, щоб стяг був належно й безпечно збережений. Він обов’язаний знати докладно приписи про знамена і дбати, щоб курінне і гурткове знамена мали правильну форму, розмір і написи.

Провідники гуртків, що входять до ради гурткових, доповняють її і творять разом з вибраними на курінній раді діловодами провід куреня. Рада гурткових при до­помозі зв’язкового плянує і проводить програму діяль­носте куреня і перевіряє працю поодиноких гуртків, організує поміж ними змагання тощо.

Рада гурткових сходиться звичайно раз на місяць. Сходинами проводить як правило курінний. Зв’язковий допомагає йому скласти програму сходин та бере в них участь як старший, досвідчений брат і порадник. В голосуванні він участи не бере, одначе, як відпові­дальний за діяльність куреня перед вищою пластовою владою, рішає про правосильність усіх постанов ради гурткових.

Оприлюднено в Без категорії

Пласт — мистецтво життя

Пласт — це не сама забава для забави, не сам спорт, не сама руханка, не військо і не школа. Це в розумну систему укладене і молоді здорових народів зрозуміло подане до виконування мистецтво життя. Виразно підкреслюю: це мистецтво (штука) і як таке — воно вимагає від нас запалу, хисту і студій, речей, що їх народи завжди шукають і находять серед молоді. Як можна в кожному мистецтві бути самоуком, так можна бути пластуном без пластових підручників і без пластового уладу. Як були великі творці — мистці ще довго перед різними академіями, так були пластуни ще перед заснуванням Пласту. Великі люди — не всі, тільки ті, в яких історія ствердила пластові прикмети, названі в підручниках Пласту як зразки і предтечі ідеалу пластуна. І нема найменшого сумніву, що коли б вони жили, були б співтворцями Пласту і — розуміли б його без підручників, самі з себе. Як з академії і з-під найкращих професорів мистецтва можна вийти дуже пересічним мистцем, так і з Пласту можна вийти цілком пересічною людиною. Бо Пласт вимагає запалу, хисту і студій.

Zahalne_Veseli_plastuny

Пласт як організація помагає одиниці стати пластуном, але пластуном його не зробить, коли в нього нема щирого запалу, вродженого хисту й бажання збагнути, в чому річ. Пласт — це улад самовиховання, і хто у Пласті не стане пластуном, доказує сам свою нездібність стати мистцем життя. Опрокинути вартостей Пласту він не в силі, як і не заперечить існування і значення, наприклад, мистецтва той, хто, незважаючи на студії, не став мистцем. Тому дивіться на всіх тих, які, будучи членами Пласту, не різняться таки нічим від непластунів, так, як ви дивилися б на таких, що беруться наслідувати Рафаеля, а думають не про мистецтво, а тільки про їжу і про спання, або що раді б бачити Україну дуже великою і могутньою, але страх їх бере сказати… слово по-українськи. Пласт — це не мистецтво для лінюхів, боягузів, безбарвних мамелюхів, самолюбів і неуків, тільки талановитих хлопців із молодечим життям і вродженою інтеліґенцією та з зародками почуття краси і добра в душі. Тільки такі зрозуміють скоро більше чуттям, ніж розумом, в чому суть, ціль і краса Пласту… Такі хлопці зуміють погодити Пласт з наукою в школі і ладом у хаті, зуміють виконати з пластової формалістики те, що для уладу конечне докладно настільки, щоб у паперових наказах, запитах, скаргах і проханнях або в самому бездушному впоряді не втопити пластової діяльности, яка, як життя, проявляється в поступі, умовім і фізичнім розвитку, в зарадності, бистроті, підприємливості, свідомій дисципліні і гнучкості. Такі хлопці по закінченні середньої школи не відліпляться від Пласту, як зле приклеєна оздоба на рамі гарної картини, тільки залишаться артистично викінченим елементом різьби, виконаної долотом мистця, твором людського генія. Ось вам суть пластової ідеї…

Оприлюднено в Без категорії