Чим Ти є для гуртка?

Щоб Твій пластовий гурток міг справно викону­вати своє пластове діло, треба, щоб усе відбувалося в ладі. Там, де діє разом більше осіб, дуже легко про замішання, від якого кожна робота псується, а то й спиняється. Коли всі одночасно хотять говорити, один одного хоче перекричати, кожний хоче щось інше робити, один одному перешкоджає і ніхто нікого не слухається. І то нічого путнього з цього не може вийти.

Гурткові діловодства

Хоч Вас у пластовому гуртку небагато, то все таки потрібно чимало зусилля кожного з Вас, щоб Ви могли займатися пластуванням. Потрібну для того роботу мусите між собою поділити, бо один не міг би всього як слід виконати. Ті поділені чинності в гуртку звемо «діловодствами». Кожному з Вас треба вміти таку чинність виконувати. Певна річ: буває, що один має більший хист до такого діла, інший до іншого, але кожному треба по­знайомитись із кожним гуртковим діловодством. Не одному здається щось дуже трудним, поки сам не візь­меться за діло. У кожному разі, яке б діловодство Тобі не було доручене і Ти його приймеш, це з Твого боку буде означати зобов’язання, що його виконуватимеш по своїй змозі і найкращій волі добре. Тому добре було б, щоб Ви що якийсь час міняли між собою ті діловод­ства так, щоб кожний мав нагоду практично познайо­митись з кожним діловодством, щоб розумів ціль, по­требу й труднощі кожного діловодства. Щоб зрозумів, що треба співпрацювати з іншими, полегшувати працю, помагати порадою й ділом. Від того залежить її добре виконання, а від доброго виконання залежить добра пластова діяльність гуртка й добрий поступ кожного з Вас у пластуванні. Тому пізнай, які то важливі обов’яз­ки має кожний з гурткових діловодів.

77_2004_kalendar_novyj_vykhovnyk

Гуртковий провідник

Гуртковий провідник передусім мусить визначати­ся рішучістю, бистротою й розсудливістю, тобто при­кметами, задля яких гурток вибирає його собі за про­відника, а зокрема мусить своєю поведінкою давати добрий приклад іншим членам гуртка. Його чинність полягає в тому, щоб проводити гурткові, тобто збері­гати лад усюди там, де гурток діє як цілість, і оберіга­ти його діяльність перед усім, що могло б їй перешкоджувати, псувати її чи притінювати. Тому Твоє, як гурткового, право й обов’язок наказувати членам Тво­го гуртка. Але лихим способом наказування не можеш сам псувати настрою й діяльности гуртка. Правда, на­казувати треба самопевно, значить, зі свідомістю цілі й наслідків, але ввічливо й культурно, ніколи не пока­зуючи своєї вищости. Наказ мусить бути розумний і розумно виданий, бо за це відповідаєш перед пласто­вою старшиною, яка дбає про цілий пластовий улад. Тому добре зробиш, якщо перед виданням важливішо­го наказу порозумієшся з членами гуртка, з кимось досвіднішим за Тебе (передусім із впорядником) тощо. Розуміється, що можеш видавати накази теж на влас­ну руку, якщо Ти певний, що наказ відповідає добре ідеї і цілям Пласту.

Важливо Тобі знати, що рішення гуртка, схвале­ні більшістю голосів, є аж тоді правосильні, тобто обов’я- зуючі, коли Ти оповістив їх у формі свого наказу за своєю відповідальністю. Як провідник мусиш дбати про те, щоб у гуртку панував щирий, дружній пластовий настрій, так під час гурткових сходин, прогулянок і т. п., як теж у взаємному відношенні членів гуртка. Буває часом, що гурток вирішує якусь пропозицію, яка не є суперечна з пластовою ідеєю, одноголосно чи більшістю голосів, але Ти особисто є проти неї, Тоді не треба Тобі протиставитися волі більшосте, але можеш наказати записати свій погляд у цій справі в протоколі сходин з поданням причини. Тим Ти пере­носиш відповідальність за рішення на гурток. Те все у випадку, коли Ти не зміг би переконати більшосте, а внесок сам собою не порушував би нічим приписів, за­кону й ідеї Пласту. Якщо пропозиція не є нагла, то добре попрохати когось пластово досвіднішого про його гадку й пораду. Такою особою є Ваш впорядник. Він, у винятковому випадку, міг би вплинути на зміну чи затримати виконання якогось рішення — для добра гуртка.

Як провідник з правила відкриваєш і закінчуєш (закриваєш) гурткові сходини, вправи, прогулянки то­що. Все ж таки Ти можеш, а навіть і час від часу по­винен визначувати (найкраще по черзі) інших друзів для ведення сходин, вправ, прогулянок, згідно з умо­вою і при Твоїй участі в приготуванні програми. Про­грами таких зустрічей треба давати до затвердження впорядникові чи пластовій старшині, відповідно до вказівок.

Також відповідно до вимог Ти обов’язаний здава­ти проводові куреня у визначених реченцях звіт з діяльносте гуртка. Крім цього мусиш дбати, щоб гур­ток як слід виконував накази, видавані пластовою старшиною. Твій обов’язок добре зрозуміти й уміти пояснити своїм друзям кожний такий наказ. Ти пови­нен дбати, щоб усі члени гуртка робили поступ у пла­стовому знанні й добували дальші пластові ступені. Мусиш теж цікавитися тим, як ведуть свою працю інші діловоди Твого гуртка.

Якщо помітиш якісь недоліки в діяльності гуртка, Ти повинен намагатися усунути їх сам або порадитися з впорядником чи з іншими пластовими зверхниками. Своєю поведінкою й характером Ти обов’язаний дава­ти друзям приклад. Іменем гуртка Ти виступаєш перед пластовими зверхниками і де треба заступаєш гурток. Ти навіть відповідаєш за здоров’я й життя членів під час пластових зайнять.

До деякої міри Ти маєш право остерігати неслух­няних членів, але тільки в порозумінні з впорядником. Взагалі мусиш познайомитись із приписами Твого діло­водства, докладно окресленими правильником УПЮ.

Якщо гурток погодиться прийняти нового члена, то Твоє діло виконати все зв’язане з його прийняттям. Ти мусиш перевірити, чи курінна старшина згідна при­йняти того члена до Пласту, мусиш прийняти від нього письмову згоду батьків чи домашньої опіки на присту- плення його до Пласту. Потім повідомляєш його, коли має прийти на сходини гуртка, і впроваджуєш його в діяльність гуртка, пильнуючи, щоб члени гуртка по­дружньому його прийняли і з ним як з другом пово­дилися.

Про прийняття нового члена Ти повинен повідо­мити провід куреня. Щоб полегшити собі докладний перегляд усіх потрібних Тобі як провідникові подро­биць про кожного члена Твого гуртка, зробиш собі записник провідника гуртка (наприклад, Гуртка Бобрів) Пластового Куреня ім. (наприклад, П. К. Сагайдач­ного), в якому призначиш кожному членові дві-три сторінки за таким, скажімо, зразком:

Tysovskyj_Oleksandr_Zhyttya_v_Plasti_1961-7

Цей записник — власність гуртка. Його Ти обов’я­заний передати у чистому, дбайливому стані своєму наслідникові для дальшого ведення, а якщо вже не ста­ло б у ньому місця на записки, то треба віддати його за посвідкою чи до пластового архіву, чи пластового му­зею, чи зв’язковому куреня, взагалі під певну пла­стову опіку, бо це важливий документ.

Заступник гурткового і гуртковий суддя

Заступник гурткового допомагає гуртковому про­відникові в його обов’язках. Але при тому він веде теж дуже важливе й почесне самостійне діловодство.

Заступник гурткового є одночасно сторожем пла­стового правопорядку (гуртковим суддею), тобто має дбати про те, щоб він і всі в гуртку поводилися завжди по-пластовому. Він слідкує за тим, щоб гурток дотри­мувався пластових приписів, щоб виконував накази старшини, щоб друзі підкорялися вимогам пластового закону, щоб зберігали пластову тайну тощо.

Він має право і теж обов’язок ставити пропози­ції на відзначення членів гуртка за особливо добру пластову поставу чи за виконання якогось діла. У ви­падках порушення пластового правопорядку він про­понує теж пластову пересторогу.

Тому, коли Тебе вибрали заступником гуртково­го, то знай, що Твоє діловодство — це одночасно на­ука, як стояти на сторожі закону і як бути по-пластовому, тобто прихильно і дружньо справедливим. Не зважаючи зовсім на те, котрий друг Тобі миліший, Ти обов’язаний оцінювати як слід, яка поведінка, яке ді­ло, яка чинність і т.д. згідні з пластовим законом, пла­стовими приписами, пластовою ідеєю, а що не згідне.

Щоб добре виконувати це діловодство, мусиш вивчити пластові закони і завжди їх дотримуватись при вирішуванні справ, а не керуватись своїми, часом надто лагідними, часом надто суворими почуваннями.

Завжди вислухай виправдання того друга, пове­дінку якого маєш оцінювати, але спокійно відрізняй правду від неправди, щирість від викрутів, і розваж умови, серед яких Твій друг із гуртка виконав або не виконав чогось як слід.

Яким Ти будеш сторожем правопорядку, таким буде гурток і його члени. Пильнуй, щоб гурток вико­нував свої рішення, якщо їх не відкликав і не змінив; щоб сходини й інші зустрічі гуртка відбувалися в умовлений час. Добре пильнуй, щоб у гуртку пану­вала дружня згідливість і щоб із поведінки членів не виходила яка шкода для гуртка або й цілого Пласту.

Важливо, щоб Ти вмів упору добрим, переконли­вим словом запобігати шкідливій поведінці чи поганим поступкам членів гуртка.

Якщо Твої заходи не вдаються, якщо, не зважа­ючи на Твої завваження, нема у котрогось з членів Твого гуртка ні доброго виправдання, ні поправи, то Тобі доведеться ставити в гуртку пропозицію, щоб тому членові гуртка дати пластову пересторогу. Не за­бувай, що в УПЮ Ти і Твої друзі з гуртка поволі засво­юєте нелегкі прикмети пластуна. Значить, не можна поспішати з такими пропозиціями в випадках пласто­вої неповноцінности того чи іншого друга.

Як поступаємо в Пласті у випадках порушення пластового закону, ми з’ясували в розділі про пласто­ві перестороги. Твоїм обов’язком є усвідомлювати про шкідливість непластової поведінки кожного, хто не знає, чи забуває, чи не зважає на вимоги, які ставить до нього його приналежність до українського Пласту. Одначе не роби того непривітним, суворим, відштов­хуючим способом. Не приймай такого тону, наче б Ти сам уже осягнув вершок досконалости і наче б Тобі вже не можна було нічого закинути. Очевидно, намагай­ся бути добрим прикладом того, до чого накликуєш інших, але теж не соромися признатися, що Тобі не вдалося щось зробити «по-пластовому». Покажи, що Ти і себе ставиш на рівні з іншими друзями перед пла­стовими законами. Тому не кажи другові: Роби так або не роби цього, лише кажи: Робім так, а не робім того, бо такий припис чи такий закон у Пласті.

А ще важливіше пильнувати і, справедливо, по-пластовому оцінювати те, що Твої друзі з гуртка ро­блять добре, за пластовими приписами і законом. Ти маєш, наприклад, оцінювати виконані членами т. зв. «добрі вчинки» і що якийсь час на сходинах здавати в прияві впорядника звіт з тих Твоїх оцінок. Знай до­кладно, хто з Вас і чим заслужився для гуртка, скільки у кожного вписаних хрестиків за пластові досягнення, а скільки рисок за непластову поведінку, і просліджуй, хто з Вас які поступи робить у пластуванні. Про це розкажи на сходинах гуртка так, щоб все таки нікого особисто не засоромлювати чи не ображати, а радше підбадьо­рювати.

Для доброго виконування Твого, як бачиш, дуже важливого й відповідального діловодства зладь для гурт­ка «Книгу заступника гурткового». Так, як книга гурткового, вона є власністю гуртка і перехо­дить від одного до другого заступника гурткового, що згідно з вибором друзів стає його наслідником. Її треба зберігати в повному порядку і вписувати в неї все по­трібне негайно і впору — найкраще по кожних сходинах. У ній має бути зображена оцінка пластової постави всіх членів гуртка. Тому все, що в неї вписуєш, мусить бути до подробиць точне і повне.

Для прикладу подаємо дві сторінки такої книги. До­кладні приписи про книговедення в гуртку і в курені знайдеш у правильнику УПЮ.

Tysovskyj_Oleksandr_Zhyttya_v_Plasti_1961-8

Гуртковий писар

Як писар гуртка Ти обов’язаний записувати й збе­рігати все, що дає картину гурткового життя, що скла­дається на історію Твого гуртка. Важливо й цікаво кожному, не лише з Вас, членів гуртка, а загалом ці­лому Пластові переглядати ті матеріали: записки, про­токоли, світлини, письма тощо й бачити минуле, вчи­тися з нього, набирати досвіду на майбутнє. І Тобі самому буде цікаво поглянути колись пізніше, може, в пластовому музею, на свою працю в гуртку й прига­дати собі давніші часи, колишніх друзів, поцікавитися тим, де вони, чим займаються тощо. Тому виконуй це діловодство дбайливо, вірно, як найкраще зумієш, з докладними датами й з усіма матеріялами, що їх можна зберегти, укладеними хронологічно (так, як у часі во­ни наступають). У записках можеш вписувати теж свої замітки, але розумно, щоб Ти потім перед іншими не соромився. Всі письма, світлини, копії писем гуртка тощо переховуй в окремій течці в безпечному місці.

Це буде гарна картина з життя Твого власного й Твоїх друзів. Того труду не пожалієш. Отже перша річ: зладь не замалу книгу п.н. «Протокольна книга Гуртка Бобрів (чи інакше) 3. Куреня УПЮ ім. гетьмана П. К. Сагайдачного (чи інакше)». У цій книзі будеш запи­сувати короткими, але змістовними реченнями все, що робиться й говориться на пластові теми на гурткових сходинах чи інших зустрічах самого гуртка або спільно з іншими пластовими гуртками. Якщо у Вас немає окре­мого гурткового альбому, можеш прикрашувати її та­кож світлинами, пам’ятниками з мандрівок тощо. Тут Тобі приклад, як пишеться звіт (протокол) з гурткових сходин:


Гурткові сходини

15 лютого 1958 р., година 6:30 – 8:15 вечора, в курінній домівці.

Веде гуртковий, пл. уч. А. Дужий.

Неприсутні: прих. Задорожний — виправданий (простуда), прих. Іваненко — виправданий (наука), уч. Рибак — невиправданий.

Сходини переведено згідно з наміченою програмою, а саме:

ВІДКРИТТЯ: По відкритті і звіті другові впорядникові гуртковий прочитує наказ курінного в справі одноденної зимової мандрівки (22. II. 58). Заступник гурткового, Р. Тис, подає до відома признання хрестиків і рисок: І. Зело +3 (гра), Т. Фощенко +2 (передбачливість), Д. Іваненко -2 (спізнення).

ГУТІРКА: Прих. Ст. Чорний оповів цікаві пригоди із про­читаної книжки п. н. «Бог вогню». Дискусія, якою проводив друг впорядник, виказала, що герой повісти мав багато пластових при­кмет.

ГРА: На доручення гурткового прих. І. Зело переводить гру, яку підготував, а саме «читання на віддаль» (Петра Франка: Гри й забави). Найкраще виконали друзі прих. Ст. Лев і Р. Тис.

ПІСНЯ: Гурток вивчав пісню «Від синього Дону до си­вих Карпат». Було дуже цікаво, бо друг впорядник приніс звукоприймач, що записує голос на магнетну ленту. Ми співали до мікро­фону, а потім слухали свого співу. За третім разом вийшло не­погано.

РУЧНА ВПРАВНІСТЬ: Гуртковий, пл. уч. А. Дужий, при­ніс на сходини модель літака, який він сам зготував, і оповідає нам, як він його зробив, звідки дістав взір, матеріял і інші деталі. Дуже гарний літак-джетовик. Друзі Зело і Фощенко постановили зробити спільно ще один, але трохи більший.

ВНЕСКИ І ЗАПИТИ, РІЗНЕ: Друг Ст. Розум подав внесок, щоб гурток видав гектографований журнал «Бобри», яким ми могли б обмінюватись з іншими гуртками. Рішено обдумати справу впро­довж тижня, а на наступних сходинах вирішити, устійнити назву й інші подробиці.

Заступник гурткового, Р. Тис, звернув увагу, що гурток досі не виконав свого рішення в справі висилки листа до гуртка такої самої назви «Бобри» в Австралії. Рішено, що гуртковий писар при допомозі гурткового зготовить чорновик цього листа впродовж тижня, а на наступних сходинах його прочитаємо, справимо і якнайскоріше вишлемо.

ВПОРЯД: Друг впорядник перевів з гуртком декілька нових вправ впоряду на вільному повітрі. Там сходина закрито пластовим привітом.

пл. уч. А. ДУЖИЙ (гуртковий)


Гуртковий скарбник

Навчися орудувати несвоїми грішми і зберігати їх. Не Твій гріш у Твоїх руках — це свята річ. Багато чи мало тих грошей, Ти мусиш їх берегти і кожної хвилини бути готовий здати про них докладний звіт.

Якщо їх більше, тоді треба Твому гурткові стати членом ощадного товариства і тримати гроші там.

Але звичайно невеличкий буде той капітал у Твоїх руках як гурткового скарбника: дрібні вкладки членів, може, з їхнього власного заробітку, частіше з заробітку їх батьків. Та все таки за якийсь час зможете придбати гурткові не одне таке, чого один член сам для себе не зміг би придбати, а в гуртку можуть усі спільно цим користуватись. Це може бути бібліотека з цікавими книжками, може, м’яч, може, шатро для прогулянок, мо­же, фонд на спільну мандрівку, може, хвилева підмога другові і без числа інших потреб. Треба лише, щоб Ти сумлінно й певно зберігав ней гуртковий капітал, щоб Ти орудував ним лише в порозумінні з гуртком, по змозі за порадою досвідних і довірених старших осіб. Важливо, щоб Ти докладно вів рахунки і щоб Ти теж придумував, як можна б цей капітал побільшити. Бо, наприклад, можна за ці гроші закупити якийсь при­лад, що ним міг би гурток, чи один-два його члени, за­працювати дальші гроші і то більше, ніж можна зібра­ти з членських внесків.

Часом, буває, якийсь на погляд добрий плян не поведеться. Не треба тим дуже журитися, лише поду­мати, як справу направити. Тільки не роби нічого з грішми на власну руку, а коли вдасться капіталом добре поорудувати, не тягни з того ніякої користе для себе. А теж не намагайся власними грішми заробляти тим самим способом і в тих самих умовах, як вдалося заро­бити гуртковими грішми. Скажемо: не роби гурткові «конкуренції».

Гурткові гроші тримай завжди цілком окремо і ні­коли не мішай з ними будь-яких інших, наприклад, вла­сних грошей. Ніколи не позичай собі самому гурткових грошей. Кожної хвилини будь готовий здати докладний рахунок зі стану гурткової каси і домагайся сам що якийсь час перевірки своєї діяльности. Якщо хтось мав би якісь сумніви щодо стану гурткової каси, не обра­жайся, лише поясни все докладно й певно. Переховуй дбайливо й безпечно всі касові документи і в усіх ви­падках домагайся докладних посвідок. Сам теж видавай докладні посвідки на гроші, що впливають до каси.

Навчися співдіяти з гуртковим провідником. Хай він підпише Тобі кожну посвідку на кожен видаток і Твою записку прибутку до каси. Треба, щоб Ти при­дбав для гуртка відповідну касову книгу і в ній запи­сував по порядку окремо витрати, окремо прибутки так, щоб при перевірці згоджувалися всі рахунки, сума при­бутків, сума витрат і стан каси.

У касовій книзі не вільно нічого вимазувати, а як уже трапиться помилка, то краще перекреслити (не за­тирати до непізнання!) й справити.

Гуртковий домівкар-господар

Домівкар-господар є заступником і помічником скарбника.

Якщо так щасливо складається, що Ваш гурток має сам або на спілку з іншими гуртками постійну кімнату, де Ви можете відбувати Ваші сходини і можете зберігати Ваші гурткові речі, як бібліотеку, гурткові книжки, прогулянкове знаряддя тощо, то Твоїм як господаря діловодством буде дбати про все, що потрібне для утри­мання цієї домівки в пластовому ладі. Отже, треба, щоб Ти сам або в співпраці з іншими господарями гуртків чи з курінною старшиною подбав про якесь обладнання, тобто стіл, крісла, шафу чи полицю, вішало на одяги й інші речі, а далі про якість прикраси на стіни. При­краси з паперу недобрі. Вони нетривкі, поскручують­ся й незабаром припадуть порохом, подеруться. Кра­ще, щоб їх не було. Хай буде не багато прикрас, але гарні й такі, що їх можна утримати в ладі. Хай теж усе інше буде в ладі, чисте, незапорошене, кожна річ завж­ди на своєму місці. Пригодиться теж таблиця на дбай­ливо написані оповістки.

Подбай, щоб долівка була чиста, щоб була вити- рачка до ніг, і припильнуй, щоб кожний, входячи, ви­тирав перед дверима ноги й не вносив до домівки бо­лота й пороху.

Ти обов’яізаний домівку відчиняти, коли треба, опісля припильнувати, щоб гурток спільно домівку по зайняттях прибрав. Завжди, коли виявиться потреба більшої роботи, маєш право запросити собі інших чле­нів до помочі. Твоя річ думати, що в домівці треба зробити. Але виконання того, якщо в Тебе замало си­ли чи часу, це обов’язок усіх членів гуртка. Всі по­винні помогти, порадити, звідки взяти обстановку, як її в потребі доставити, як треба прикрасити домівку тощо.

Але не забудь шанувати домівку чи позичену обстанову як чужу власність. Шануючи ці речі, можете заслужити собі на дальшу, ще кращу поміч господа­рів дому. На позичені речі дай посвідку, а випадкові пошкодження негайно задовільно- направляйте, якщо треба, то й на кошт гурткової каси. Якщо пошкоджен­ня спричинив член гуртка через свою непластову по­ведінку, (наприклад, розбив шибу або лямпу, граючись у домівці м’ячем), то цей друг обов’язаний негайно або в окресленому реченці заплатити направу або звер­нути видаток гуртковій касі. Продовження реченця можливе лише на письмову заяву батьків. Добре зро­биш, якщо оповістиш правильник уживання домівки і передбачиш в ньому подібні випадки пошкодження чи нелад. Якісь більші зміни в кімнаті домівки, які спри­чинювали б пошкодження стін і т. п., наприклад, вби­вання гаків на годинник чи полицю тощо, вимагають конче дозволу чи поради господаря пластового дому або власника кімнати.

Мусиш теж дбати про все те, що могло б грозити якоюсь небезпекою: електричні лямпи, прилади, часом водогінні і газові крани. Небезпека може бути теж від печі, дров, вугілля, від жевріючих сірників, що можуть впасти до смітника, і т. п. Твоя річ знати, передбачува­ти, думати, остерігати й забезпечувати перед усіма не­безпеками.

Твоя теж справа як господаря й домівкаря пильнува­ти, щоб сусіди не нарікали на поведінку або хоч би й правильну діяльність гуртка (наприклад, голосний сміх, надто голосні дискусії, спів у невідповідну пору). Це можна оминути пластовою поведінкою членів гуртка, деяким притишенням розмов, добиранням відповідні­шої години на сходини або теж порозумінням із сусі­дами чи друзями, що мають домівки в сусідніх кімна­тах. На випадок вийнятково! прикрости, заподіяної комусь із сусідів, треба конче попрохати у них вибачен­ня і подбати, щоб це більше не повторювалося (на­приклад, вигуки членів у коридорі після сходин і т. п.) У таких справах порозумівайся з провідником гуртка, із впорядником чи господарем дому.

Про все те мусиш відповідно, по-пластовому дба­ти, якщо за дозволом уживаєте на обмежений час ви­зиченої Вам кімнати, чи то в приватному помешканні, наприклад, у батьків одного1 з друзів, або залі у якійсь установі, чи деінде. Коли після сходин залишите за Тво­їм старанням кімнату чи залю в повному ладі, прові­трите її, зачините і завернете ключі, кому треба, то мо­жете сподіватися, що не буде Вам важко вдруге або й постійно дістати дозвіл відбувати свої зустрічі там або, за порукою, деінде. Найкращою і найпевнішою пору­кою за Вас буде культурна поведінка гуртка, а в тому і добра слава Пласту.

Якщо Ви як гурток маєте право користатися пла­стовою домівкою куреня, до якого- належите, то треба Тобі підчинятися вимогам курінного домівкаря й полег­шувати йому працю Твоєю допомогою як гурткового домівкаря й допомогою цілого гуртка, якщо потрібно. Курінна пластова домівка ще більше, ніж гурткова, дає свідоцтво пластового вироблення членів даного куреня.

Провідник гуртка і добровільні діловоди

Гуртковий провідник, коротко гуртковий, заступ­ник гурткового, гуртковий писар, гуртковий скарбник і гуртковий домівкар-господар творять разом «провід гуртка», який у першу чергу радиться в справах, які важко приходиться поладнати одному діловодові. Чого провід не може вирішити, з тим звертається до гуртка, до впорядника, а далі до куреня і зв’язкового.

В гуртку можуть бути ще діловоди, які, щоправда, до проводу гуртка не належать, але за добровільною згодою виконують якусь постійну працю для гуртка. Так може хтось погодитись дбати про гуртковий альбом фотографій та ілюстрацій, другий може як помічник господаря дбати про спортовий виряд гуртка. Хто ціка­виться філателісткою, може збирати різні поштові мар­ки, що їх приносять друзі, і дбайливо вкладати у від­повідний зшиток, власність гуртка. Інший, що відзнача­ється музичним обдаруванням, може дбати про добір пісень і їх вивчення. Знову ж юнак, що добре вміє май­струвати, може навчати друзів, як будувати моделі літа­ків, човнів тощо.