Про центральний пластовий провід

Коли пластун учасник повинен знати діловодство і організацію пластової станиці, а пластун розвідувач відповідні вищі пластові діловодства й побудову кра­йової пластової організації і старшини, то від пластуна скоба вимагаємо, щоб він орієнтувався в усій органі­зації українського Пласту. Тому треба завершити своє знання з цієї ділянки відомостями про центральний пластовий провід.

На чолі всього українського пластового руху, як уосіблення організаційної єдности, його безперервної дії і традиції, стоїть Начальний Пластун. Його автори­тетові підлягають усі вияви пластової діяльности, де б вони і в яких організаційних формах не проявлялись.

Начальні Пластуни

Для втримання ідейної єдности крайових пластових організацій, що в теперішню хвилину самостійно’ діють по різних країнах світу, постала (на з’їзді, що відбувся в Наєгра Фаллс (Ша^ага ]Ра11з) у Канаді 1954 р.) “Конференція Українських Пластових Організацій” (ско­рочено КУПО). З’їзди уповноважених делегатів крайо­вих пластових організацій «а її пленарні наради відбу­ваються кожні три роки.

Делегати, що заступають усіх членів Пласту, спіль­но обмірковують пластову діяльність та ухвалюють по­станови для збереження єдности цілого пластового ру­ху в країнах поселення. Для безперервної дії КУПО

Головна Пластова Рада (скорочено ГПР) складаєть­ся з 5 членів, обираних зборами КУПО (голова, заступ­ник голови, секретар, 2 члени), які становлять президію ГПР, і з кожночасних голов крайових пластових рад, які разом з президією становлять пленум ГПР. ГПРада

  • має права зборів КУПО в часі поміж зборами,
  • в разі потреби доповнює склад ГПБ,
  • перевіряє діяльність ГПБ.

Головна Пластова Булава (скорочено ГПБ) утримує подібність устроїв крайових пластових організацій та одність ідейних підстав і виховних метод Пласту. Вона дбає про переведення в життя постанов КУПО. ГПБ скла­дається з голови, заступника голови, генерального секре­таря, головного булавного пластунів, головної булавної пластунок і голови пластового сеньйорату. На її пропо­зицію ГПР призначає в міру потреби ще інших членів.

У склад теперішньої ГПБ, окрім обраних на КУПО членів головного пластового проводу, входять ще:

  1. Головний референт виховної діяльности (з широким складом співробітників), що має завдання опрацювати матеріяли з різних ділянок пластуван­ня і напрямні у самовиховній діяльності для вжитку головних булавних пластунів і пластунок, дає ініціяти- ву та складає програми для вишколу івиховників (брат­чиків і сестричок для ,УПН, впорядників для УПЮ, гні­здових, зв’язкових і т. п.) і дбає про видавання пласто­вих журналів для всіх виховних уладів.
  2. Головний референт господарства, що дбає про здійснення схваленого бюджету, адмініструє майном ГПБ, координує працю пластових підприємств та організує постачання різних потрібних речей для пластунів.
  3. Головний референт видань, що керує видавниц­твами для загальних пластових цілей.
  4. Головний референт зв’язку —має завдання під­тримувати контакт з громадянством, чужими організа­ціями тощо.
  5. Окремо покликаний референт скавтських зв’язків вивчає і нормує наше ставлення до Міжнароднього скавтського руху.

Відзнаки